Urimeligt paragraf-rytteri i fiskeriet

Urimeligt paragraf-rytteri i fiskeriet

Hvis man går rundt med en forestilling om, at dansk erhvervsfiskeri er lyserødt og en dans på roser, og hvor det kun handler om at sejle ud, sætte nogle garn og derefter sejle hjem igen med fangsten. Ja, så må de godt tro om igen.

Specielt hvis farvandet man fisker i, er Østersøen. Det er et farvand der er underlagt EU’s torskegenopretningsplan. En plan der er kommet til, for at beskytte torsken og dermed også fiskeriet på den lange bane. Der skal jo også være torsk om tyve år. Men, for der er et men.. for her springer kæden altså helt af her.

Med en kystfiskers licens nr. 1200 (fisketilladelse for torsk i Østersøen og Bælterne,) er man for både den østlige og vestlige østersø, underlagt nogle helt specielle regler for fartøjer, hvis længde overalt er 8 meter og derover.

Uforståeligt kancellisprog

Her er denne tilladelse ydermere at betragte, som en særlig tilladelse til fiskeri efter torsk i underområde 22-32 udstedt i henhold til artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, jf. artikel 7 i Rådets Forordning (EF) nr. 1224 /2009 af 20. november 2009 jf. artikel 4 og bilag 3 i Kommissionens Gennemførelsesforordning nr. 404/2011 af 8. april 2011.

For almindelige fiskere, er dette sort snak. Et henvisnings-mareridt og er komplet uforståeligt og et helt umuligt sprog at forstå. Et sprog der gør tilværelsen for mange mindre erhvervsfiskere til et mareridt og en helt umulig opgave at rette ind efter, hvis man som mange, fisker efter blandede fisk.

Ingen ønsker at overtræde loven

Der er ingen fiskere, der bevist ønsker at overtræde nogen regler overhovedet, men med dette sprog, er det næsten givet på forhånd, at det netop bliver tilfældet. At man uforvarende kommer ind og bryder reglerne, med store bøder til følge.

Ved en overtrædelse, modtager man inden en bøde, en partshøring, hvor man kan gøre rede for de eventuelle misforståelser der kan være opstået undervejs. Men man er ikke i tvivl om, at reglerne bliver håndhævet helt efter bogen, uden slingre i valsen, med risiko for at man ved en dom og efterfølgende bøde, bliver registreret på en såkaldt scoreliste, hvor alle forhold omkring fangster, landinger, fejlskøn, redskaber m.m. bliver minutiøst registreret, og som derefter danner grundlag for en score, for gentagne fejl.

Det svarer til, at vi i trafikken, skulle køre rundt med en indbygget hastighedsmåler, der automatisk udskriver bøder, hver gang vi overskrider hastigheden, med blot nogle få kilometer. Her er det bare fiskerne, der for hver landing bliver registreret med selv de mindste uregelmæssigheder og som derfor indgår i Fiskerikontrollens Risikorapport over fartøjet.

Det skal bemærkes at Fiskerikontrollens såkaldte scoreliste, kan udleveres til den enkelte fisker, mod forlangende i NaturErhvervsstyrelsen. Henvis til kapitel 4 § 13 stk. 1. Der lyder; ”Fremsætter en registreret person begæring herom, skal den registeransvarlige myndighed snarest muligt give den registrerede meddelelse om de oplysninger, der er registreret om ham. ”

Stakkels Fiskerikontrol

Samarbejdet med NaturErhvervsstyrelsens Fiskeriafdeling og kontrollen samt fiskerne, er normalt rigtig godt, og ja der sker fejl, fra begge sider af rællingen. Reglerne og kontrollen er pålagt af EU og den myndighed der står for kontrollen, følger blot de regler og forordninger der nu engang er vedtaget for området.

Men arbejdsbyrden for Fiskerikontrollen er netop i disse dage øget, med yderligere et område, nemlig Landbrugskontrol. Et område der ikke er mindre end fiskeriets, men snarer noget større, hvilket på sigt, kun kan give Fiskeriet yderligere problemer. Tidligere havde kontrollen kun fiskeriet, og de mange regler og forordninger at sætte sig ind i. Og det er efter sigende ganske betydeligt, men skal kontrollen nu også arbejde med det ligeså regelstyret landbrug, så springer kæden da først helt af. Flere regler, mere arbejde for kontrollen, kan da vist kun give en forringelse af servicen overfor fiskeriet, som i forvejen slås med uforståelige regler. Tidligere kunne man trække på den lokale Fiskerikontrol, når man var i tvivl om noget. Men med den nye organisationsplan for NaturErhvervsstyrelsens Fiskeriafdeling, der fremover kommer til at hedde Kontrol og Fiskeri, frygter flere fiskere, at servicen ender som sorteper på vandet og ikke på landet.

FiskerForum.com