Forskrift om stopp i fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiks

Melding fra fiskeridirektøren J-209-2010 Forskrift om stopp i fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2010 Gyldig fra: 04. 10. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 06. 10. 2010 Fiskeridirektoratet har 4. oktober 2010 med hjemmel i forskrift av 10. desember 2009 om regulering av fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2010 §9 , fastsatt følgende forskrift:§ 1 Stopp i fisket Fiske etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon, stoppes med virkning fra 4. oktober 2010.§ 2 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og 64 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2010.HY/EBKategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse