Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for 2012 for EU-fiskebestandene

  • Post category:Politik

Bruxelles, den 27. september 2011 – Europa-Kommissionen forelagde i dag sit første forslag til fiskerimulighederne for 2012 for visse bestande i Atlanterhavet og Nordsøen. I det forslag, der i dag er forelagt, fastsættes niveauerne for den samlede tilladte fangstmængde (TAC) og fiskeriindsatsen for de fiskebestande, der udelukkende forvaltes af EU, men ikke for de bestande, der forvaltes sammen med tredjelande. 

Fortsæt med at læseKommissionen foreslår fiskerimuligheder for 2012 for EU-fiskebestandene

Bilag 6

Bilag 6 meddelelse om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2011 til 2012 for visse kvoter . Overførsel af årsmængde fra 2011 til 2012

Fortsæt med at læseBilag 6

Uer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-286-2010 Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon, og i Grønlands økonomiske sone i 2010 Erstatter: J-101-2010 Gyldig fra: 20. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 21. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 20. desember 2010 i medhold av lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 11, 16, 36 annet ledd og 47, jfr. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskriften gjelder fiske etter uer i ICES statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone. § 2 Forbud Det er forbudt å fiske og levere uer med norske fartøy i ICES statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone. § 3 Kvote Uten hensyn til forbudet i § 2 kan det fiskes inntil 400 tonn bunnlevende uer i Grønlands økonomiske sone. Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten av uer. § 4 Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW

Fortsæt med at læseUer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området 2011

fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-252-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011 Erstatter: J-237-2010 Gyldig fra: 07. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 08. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 7. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15, 16 og 36, jf delegeringsvedtak av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 1. desember 2010 om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011, gjøres det følgende endringer: § 3 oppheves. Etterfølgende bestemmelser gis nye fortløpende numre. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011 Fiskeridirektoratet har den 1. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15, 16 og 36, jf delegeringsvedtak av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande følgende arter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011: Bairds’s smoothhead (Alepocephalus bairdii) Risso’s smoothhead (Alepocephalus rostratus) Blå antimora (Antimora rostrata) Dolkfisk (Aphanopus carbo) Iceland catshark (Apristuris spp.) Vassild (Argentina silus) Beryx (Beryx spp.) Brosme (Brosme brosme) Gulper shark (Centrophorus granulosus) Brunhå (Centrophorus squamosus) Islandshå (Centroscyllium fabricii) Dypvannshå (Centroscymnus coelolepis) Bunnhå (Centroscymnus crepidater) Dypvanns rød-krabbe (Chacon (Geyron) affinis) Havmus (Chimaera monstrosa) Frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) Havål (Conger conger) Skolest (Coryphaenoides rupestris) Spansk håkjerring (Dalatias licha) Gråhå (Deania calceus) Svart (dypvanns) kardinalfisk (Epigonus telescopus) Stor svarthå (Etmopterus princeps) Svarthå (Etmopterus spinax) Hågjel (Galeus melastomus) Mouse catshark (Galeus murinus) Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus) Kamtann hai (Hexanchus griseus) Orange roughy (Hoplostethus atlanticus) Silver roughy (pink) (Hoplostethus mediterraneus) Blåvinget havmus (Hydrolagus mirabilis) Reimfisk (slirefisk)(Lepidopus caudatus) Ulvefisk (Lycodes esmarkii) Isgalt (Marcrourus berglax) Blålange (Molva dypterigia) Lange (Molva molva) Mora (Mora moro) Tornhå (Oxynotus paradoxus) Flekkpagell (Pagellus bogaraveo) Forkbeards/Skjellbrosme (Phycis spp) Vrakfisk (Polyprion americanus) Rundskate (Raja fyllae) Isskate (Raja hyperborea) Svartskat (Raja nidarosienus) Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) Straightnose rabbitfish (Rhinochimaera atlantica) Knifetooth dogfish (Scymnodon ringens) Lusuer (Sebastes viviparus) Håkjerring (Somniosus microcephalys) Spiny skorpionfisk (Trachyscorpia cristulata). § 2 Antall fiskedøgn og fartøy Uten hinder av forbudet i § 1 kan 17 norske fartøy fiske i totalt 508 fiskedøgn i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). Unntaket gjelder ikke for orange roughy, jf. § 1 nr 28. § 3 Garnforbud Det er forbudt å sette garn dypere enn 200 meter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). § 4 Utkastforbud Det er forbudt å foreta utkast av haiarter nevnt i § 1 som er død eller døende. Det er forbudt å ha om bord eller lande haifinner som overskrider 5 % av den totale vekten av hai om bord. Det er forbudt å ha om bord eller lande fangster av hai tatt i strid med disse bestemmelsene. § 5 Bifangst Dersom det tas hai som bifangst i andre fiskeri, skal disse søkes levende gjenutsatt. § 6 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket i 508 fiskedøgn. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 8 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. MBK/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læsefisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV