Fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-237-2010 Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011 Erstatter: J-164-2010 Gyldig fra: 01. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 02. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 1. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15, 16 og 36, jf delegeringsvedtak av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande følgende arter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011: Bairds’s smoothhead (Alepocephalus bairdii) Risso’s smoothhead (Alepocephalus rostratus) Blå antimora (Antimora rostrata) Dolkfisk (Aphanopus carbo) Iceland catshark (Apristuris spp.) Vassild (Argentina silus) Beryx (Beryx spp.) Brosme (Brosme brosme) Gulper shark (Centrophorus granulosus) Brunhå (Centrophorus squamosus) Islandshå (Centroscyllium fabricii) Dypvannshå (Centroscymnus coelolepis) Bunnhå (Centroscymnus crepidater) Dypvanns rød-krabbe (Chacon (Geyron) affinis) Havmus (Chimaera monstrosa) Frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) Havål (Conger conger) Skolest (Coryphaenoides rupestris) Spansk håkjerring (Dalatias licha) Gråhå (Deania calceus) Svart (dypvanns) kardinalfisk (Epigonus telescopus) Stor svarthå (Etmopterus princeps) Svarthå (Etmopterus spinax) Hågjel (Galeus melastomus) Mouse catshark (Galeus murinus) Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus) Kamtann hai (Hexanchus griseus) Orange roughy (Hoplostethus atlanticus) Silver roughy (pink) (Hoplostethus mediterraneus) Blåvinget havmus (Hydrolagus mirabilis) Reimfisk (slirefisk)(Lepidopus caudatus) Ulvefisk (Lycodes esmarkii) Isgalt (Marcrourus berglax) Blålange (Molva dypterigia) Lange (Molva molva) Mora (Mora moro) Tornhå (Oxynotus paradoxus) Flekkpagell (Pagellus bogaraveo) Forkbeards/Skjellbrosme (Phycis spp) Vrakfisk (Polyprion americanus) Rundskate (Raja fyllae) Isskate (Raja hyperborea) Svartskat (Raja nidarosienus) Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) Straightnose rabbitfish (Rhinochimaera atlantica) Knifetooth dogfish (Scymnodon ringens) Lusuer (Sebastes viviparus) Håkjerring (Somniosus microcephalys) Spiny skorpionfisk (Trachyscorpia cristulata). § 2 Antall fiskedøgn og fartøy Uten hinder av forbudet i § 1 kan 17 norske fartøy fiske i totalt 508 fiskedøgn i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). Unntaket gjelder ikke for orange roughy, jf. § 1 nr 28. § 3 Rapporteringsplikt Fartøy som nevnt i §§ 2 og 3 skal føre fangstdagbok som angitt i § 3 i forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy av 26. juli 1993. Kopi av fangstdagbok skal sendes elektronisk til e-post adressen postmottak@fiskeridir.no eller ved telefaks til Fiskeridirektoratets telefaksnr. +47 55 23 80 90, ved overgang til fiske i annet ICES-område og ellers ukentlig ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart. § 5 Garnforbud Det er forbudt å sette garn dypere enn 200 meter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). § 6 Utkastforbud Det er forbudt å foreta utkast av haiarter nevnt i § 1 som er død eller døende. Det er forbudt å ha om bord eller lande haifinner som overskrider 5 % av den totale vekten av hai om bord. Det er forbudt å ha om bord eller lande fangster av hai tatt i strid med disse bestemmelsene. § 7 Bifangst Dersom det tas hai som bifangst i andre fiskeri, skal disse søkes levende gjenutsatt. § 8 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket i 508 fiskedøgn. § 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. MKB/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseFisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV

Forskrift om stopp i fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiks

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-209-2010 Forskrift om stopp i fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2010 Gyldig fra: 04. 10. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 06. 10. 2010 Fiskeridirektoratet har 4. oktober 2010 med hjemmel i forskrift av 10. desember 2009 om regulering av fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2010 §9 , fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Fiske etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon, stoppes med virkning fra 4. oktober 2010. § 2 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og 64 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2010. HY/EB Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseForskrift om stopp i fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiks