Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for 2012 for EU-fiskebestandene

Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for 2012 for EU-fiskebestandene

Bruxelles, den 27. september 2011 – Europa-Kommissionen forelagde i dag sit første forslag til fiskerimulighederne for 2012 for visse bestande i Atlanterhavet og Nordsøen. I det forslag, der i dag er forelagt, fastsættes niveauerne for den samlede tilladte fangstmængde (TAC) og fiskeriindsatsen for de fiskebestande, der udelukkende forvaltes af EU, men ikke for de bestande, der forvaltes sammen med tredjelande. 
På baggrund af den videnskabelige rådgivning foreslår Kommissionen, at TAC’en forhøjes for 9 bestande (visse bestande af torsk, havtaske, sild, kuller, kulmule, tunge, glashvarre og jomfruhummer) og reduceres for 53 bestande. Kommissionen foreslår, at der i 2012 ikke fiskes efter torsk i farvandene vest for Skotland, Det Irske Hav og Kattegat på grund af disse bestandes ringe tilstand. De foreslåede ændringer vil beløbe sig til en samlet reduktion af TAC’erne (efter vægt) på 11 % i forhold til niveauerne i 2011. Det er Kommissionens mål at fastlægge TAC’erne på videnskabeligt baserede niveauer, som kan bidrage til at genoprette bestandene og gøre fiskeriet bæredygtigt på lang sigt.

Maria Damanaki, der er EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, sagde: “Hjørnestenen i vores forslag er langsigtet forvaltning af bestandene samt pålidelige videnskabelige data, som vi kan basere vores beslutninger på, i overensstemmelse med vores forslag til reformen af den fælles fiskeripolitik. Denne reform vil føre til en fremadrettet fiskeripolitik, der er baseret på bæredygtige fiskebestande og vil sikre fiskerne anstændige indtægter.”

De foreslåede fangstbegrænsninger er baseret på den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). De forskellige interesseparter er også blevet hørt på grundlag af Kommissionens høringsdokument fra maj (IP/11/638).

Kommissionens endelige mål er, at alle bestande befiskes på bæredygtige niveauer, dvs. med det såkaldte maksimalt bæredygtige udbytte, senest i 2015 – EU har afgivet tilsagn herom til det internationale samfund, og dette mål er også en grundpille i den foreslåede reform af den fælles fiskeripolitik.
For at nå frem til det maksimalt bæredygtige udbytte senest i 2015 er Det Internationale Havundersøgelsesråd begyndt at udarbejde sin videnskabelige rådgivning med dette mål for øje, når det er muligt. Desuden er man i færd med at iværksætte flerårige forvaltningsplaner for alle større kommercielle bestande. Det har vist sig, at bestande, der forvaltes på denne måde, klarer sig bedre end dem, der træffes kortsigtede beslutninger om.

Baggrund
Forslaget vedrører kun de 83 bestande, som EU selv bestemmer TAC’erne for, og det forventes drøftet af medlemsstaternes fiskeriministre på deres møde i Rådet i november.

Der vil senere i efteråret blive forelagt et andet forslag vedrørende de 66 bestande, for hvilke fiskerimulighederne skal aftales med de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer eller inden for rammerne af konsultationerne med tredjelande. Takket være denne opsplitning af forslaget vil fiskerne hurtigere vide, hvor meget de kan fiske i 2012, således at de bedre kan planlægge deres aktiviteter.

For visse bestande har den langsigtede tilgang allerede givet gunstige resultater. F.eks. vil havtaskebestandene i Spaniens nordlige og nordvestlige farvande måske nå op på bæredygtige niveauer (med maksimalt bæredygtigt udbytte) allerede i 2012, selv med større fangster (foreslået TAC-forhøjelse på 110 %), og TAC’erne for torsk i Det Keltiske Hav og i Biscayabugten kan uden risiko forhøjes med 141 %.

Men der hersker dog fortsat alvorlig bekymring for en række bestande. Kommissionen foreslår navnlig, at der ikke fiskes efter torsk i farvandene vest for Skotland og i Det Irske Hav og Kattegat på grund af bestandenes ringe tilstand. Forvaltningen af disse bestande hæmmes af mangelen på data, og til trods for at TAC’erne i løbet af de seneste år flere gange er blevet reduceret, er det endnu ikke lykkedes at få genoprettet bestandene.

For de bestande, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige data til at foretage en korrekt vurdering af deres størrelse, har Kommissionen anvendt det såkaldte forsigtighedsprincip og reduceret TAC’erne med mellem 15 og 25 %, indtil der foreligger mere pålidelige data.