Svag ynglesæson for en række havfugle.

Svag ynglesæson for en række havfugle.

Fugle fra bl.a. Nordsøen har ifølge forskere haft en svag rekruttering i 2011
Havfuglene er en naturlig del af kystmiljøet og betragtes almindeligvis som gode indikatorer for tilstanden af det marine økosystem.

Netop offentliggjorte tal fra norske forskere viser at ynglesæsonen 2011 har været svag. Resultatet følger mønsteret fra de fire foregående sæsoner, og ifølge forskerne giver det en indikation af, at havets tilstand i øjeblikket ikke er optimal for havfuglene.

Ifølge de norske forskere er tilbagegangen i bestandene især knyttet til de arter, der henter føde langt til havs i Nordsøen, Barentshavet og Norskehavet.

”Det indikerer at produktionsbetingelserne har ændret sig i disse områder, hvilket kan få vidtrækkende konsekvenser for ligevægten i havets økosystem”, siger Tycho Anker- Nilssen fra det norske Institut for Natur Forskning (NINA).

I en artikel offentliggjort på www.forskning.no forklarer instituttet, at havfugle er toppen af fødekæden i et komplekst økosystem. Fuglene lever i et uforudsigeligt miljø, hvor klima, havstrømme og andre naturlige betingelser påvirker grundlaget for deres overlevelse og ynglesucces. Disse faktorer hænger sammen, men fuglene påvirkes også af fiskeri, olieudslip og andre forurenerne faktorer

Forskerne er bekymrede for bestandsudviklingen. De medgiver at klimaforandringer forklarer en stadig større del af bestandsudsvingene, men det påpeges samtidig,at der altid vil være et samspil mellem naturlig variation og menneskeskabte faktorer.

Norge har siden 1988 haft et nationalt overvågningsprogram, som nyder økonomisk støtte fra bl.a. miljømyndighederne og olieindustrien.