Pumpeløsning kan blive milliarder værd for fiskerne

Pumpeløsning kan blive milliarder værd for fiskerne

Tidligere vurderinger om at hjemtage eller smide fiskeaffaldet overbord samt nu her senest med EU´s landingsforpligtelse, har fået mange kreative tanker i gang hos udstyrsproducenterne.

Deriblandt også den norske pumpefabrikant PG Flow Solutions, der nu melder sig på banen med et banebrydende nyt produkt, der omdanner fiskeaffald til værdifulde resourser istedet.

Ansøgningerne om patentet er allerede sendt afsted og for fiskerne kan der blive tale om i fremtiden at ilandbringe både bifangst og fiskeaffald til en langt større værdi.

Fiskeensilage

Sidstnævnte bifangst og fiskeaffald kan give værdifulde kvalitetsfoderingredienser. Ingredienser der kan skabe merværdi for fiskerne ved produktion af højkvalitetsfiskeensilage af indvolde, restråstof og discardfisk på fartøjerne.

Alt det overskydende der er skåret fra fisken, når den er rensert, filiteret og pakket ned. Fiskeaffald som næsten udgør 60 procent af fiskens samlede vægt, og som nu kan blive særdeles værdifuldt for fiskerne at hjemtage under fornuftige forhold.

Tidligere kunne bifangst og fiskeaffald indbringe 2 kroner kiloet. Hvilket ikke var særligt attraktivt, for pladsen til dette frasorterede affald optog plads, for flere og langt dyrere fisk der ved auktionen kunne indbringe væsentligt højere priser end affaldet. Derfor har det ikke tidligere været attaktivt for fiskerne, at ilandbringe bifangst og fiskeaffald.

Det er der nu lavet om på med et nyt sorteringssystem fra PG Flow Solutions, for som den tidligere tekniske direktør Anders Eide fra firmaet siger, »Ensilage er en vigtig fremtidig ressourse, som kan blive særdeles attraktivt med ekstra indtægtskilder for fiskerne. Forædlet kan ensilagen være 12 til 15 kroner værd pr. kilo. Værdien kan blive større og større, i en verden med en øget befolkningstilvækst, hvor behovet for proteiner er voksende og hvor specielt konkurrencen omkring det nærings- og proteinrige foder er skærpet. Overfor en akvakultur og fiskeopdrætsbranche, som efterspørger fiskefoder, som giver en bedre proteinudnyttelse og som kan øge fiskenes tilvækst, samt reducere miljøbelastningen og forbedre fiskeproducenternes økonomi. Enslilage som også kan bruges til fiskemel og fiskeolie, kalcium og proteiner der også kan bruges til dyrefoder. Markedet virker umætteligt.

I denne komplekse verden af foder til fisk og dyr, skal kanniballisme selvfølgelig undgås, således lakseaffald ikke bliver til fiskefoder for laks igen osv. men istedet kan blive til et udemærket foder for eventuelt kyllinger og grise. Myrebehandlet biomasse der heller ikke kan bruges til menneskeføde.

EU´s landingsforpligtigelse

Det er EU-direktivet der pålægger fiskerne at ilandbringe alle fisk fanget, uanset størrelse og bifangst. PG Flow Solutions er ikke det eneste firma, som har forsket i en effektiv håndtering samt forælding af fiskeaffaldet. Men omvendt mener PG Flow Solutions, at være kommet en smule længere end de fleste, med en pumpeteknologi og processtyring samt en effektiv udnyttelse af pladsen og af energien ombord, skulle dette efter firmaets overbevisning være det enkle svar.

Eide oplyser videre, at hvis man udregner at 60 procent af fisken fanget på de havgående hvidfiske-både i Norge er fiskeaffald, Svarer dette til ikke mindre end en milliondumping af ca. 215 millioner tons fiskeaffald, der havner i havet hvert år. Der ligger altså et kæmpe økonomisk potentiale her og venter på fiskerne.

En fiskeskipper med et havgående fartøj på ca. 70 til 100 meter, med kvoter som kan betyde flere uger til havs, har i realiteten kun to valg, når han skal ilandbrige al fisk fanget. Enten må han bygge en større båd eller også man han hyppigere lande, for affaldet fylder og det på bekostning af fisk med en langt større landingsværdi. PG Flow Solutions giver fiskerne én tredje mulighed, fortæller Eide videre.

PG Flow Solutions procesoptimerer båden istedet for som andre, der udelukkende tænker i tanke, fiskefabrik ombord m.m., så tænker PG Flow Solutions i processer og systemer istedet. Som eksempel kan gives; genbrug af overskudsvarmen fra hovedmotoren, der tænkes ind i ensilage-processen, hvor de 70 til 90 grader kan udnyttes optimalt og ligeledes eksemplet, for hvor kan man placerer ensilagen i skibet, så det er mindst muligt i vejen. Det kunne være i skibssiden, hvor man kan opbevare det forædlede ensilage, så det ikke fylder unødigt som en stor opbevaringstank ville gøre det. Dette samt flere andre praktiske løsninger har PG Flow Solutions, tænkt ind i helheden på skibet og hvor investeringen til dette, efterfølgende betales fra salget af de værdifulde råstoffer.

En automatiserede proces, der ikke kræver flere mandsskabstimer, grov og findeler fiskeaffaldet inden det går i tanken med myresyre, hvorefter benene sorteres fra og som derefter går i en faststoftanken. Herefter sendes resten til opvarmning og separering, for til slut at ende i det PG Flow Solutions patentansøgte metode, der til sidst foretager den sidste og afgørende proces inden massen når FPC Ensilagetanken og den efterfølgende nedkøling med N2 (kvælstof).

Har du interesse i sagen, kan du klikke dig ind på nedenstående side.

Hele sagen kan læses på TU.no her