Orientering vedr. ændring af bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden

Orientering vedr. ændring af bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden

På baggrund af de høringssvar, som NaturErhvervstyrelsen har modtaget, har NaturErhvervstyrelsen udarbejdet den endelige udgave af bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden.

Link til bekendtgørelsen på Retsinformation fremgår nedenfor – Bek.nr. 887 af 8. juli 2014

Link til bekendtgørelse på Retsinformation fremgår nedenfor – Bek.nr. 888 af den 8. juli 2014

Nedenfor gennemgås de gennemførte ændringer af østersbekendtgørelsen.

Overalt i bekendtgørelsen er »Fiskeridirektoratet« ændret til »NaturErhvervstyrelsen« og »reguleringsområder« ændret til »produktionsområder«.

 • Tilladelse (§2)
  Som nyt stk. 3 er det tilføjet, at tilladelsen skal opbevares om bord.
 • Udøvelse af fiskeriet (§5)
  Som nyt stk. 3 er det tilføjet, at NaturErhvervstyrelsen, hvis de miljømæssige forhold taler for det, helt eller delvist kan åbne eller lukke produktionsområder for østersfiskeri. Denne paragraf er ind-sat i østersbekendtgørelse, idet den fremgår bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger.
 • Redskab (§5)
  CF-skraberen er tilføjet som redskabstype.
 • Dybdegrænser for fiskeriet (§7)
  Der er præciseret, at hvis dybdegrænsen for ålegræs ændres i henhold til vandplanerne, justerer NaturErhvervstyrelsen dybdegrænsen for fiskeriet således, at ålegræssets udbredelse ikke begrænses.
 • Mindstemål og mængde (§10)
  Det er præciseret, at et parti østers højst må indeholde en bifangst af blåmuslinger på 10 vægtprocent, såfremt fartøjet er i besiddelse af FTA-andele af blåmuslinger.