Ny rapport understreger vigtigheden af Certificerede bæredygtige fiskerier

Ny rapport understreger vigtigheden af Certificerede bæredygtige fiskerier

Det bæredygtige fiskeri, spiller en ikke uvæsentlig rolle i at nå FNs verdensmål, oplyses det i rapporten fra Marine Stewardship Council (MSC), som blev offentliggjort i sidste uge.

Læs her (engelsk udgave)

MSCs Global Impacts Report 2017

Rapporten indeholder over 1000 eksempler på positive forandringer, som certificerede fiskerier har gennemført for at beskytte fiskebestande og havmiljøet, rundt om i verden. Analyser af data omkring fiskebestande, samt data fra prøver af certificerede og ikke-certificerede fiskerier viser:

  • MSC certificerede fiskerier fisker på sunde bestande eller bestande der er i bedring.
  • MSC Certificerede fiskerier går generelt efter større fiskepopulationer i årene efter de er blevet certificeret
  • Sammenlignet med ikke certificerede fiskerier, er der mindre udsving i bestandenes bæredygtighed.

Disse resultater kommer for FNs Havkonference i New York i næste uge, der skal støtte implementeringen af FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling nr. 14 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af verdenshavene.

MSC rapporten giver regeringer, industrien og NGO’er beviser for at troværdig certificering er et vigtigt værktøj til at skabe og sikre forbedringer i fiskerier.

På nuværende tidspunkt står certificerede fiskerier for 12% af fangsten i verdens have og MSCs mål er at 20% af alt vildtfanget fisk og skaldyr skal komme fra fiskerier der er engageret i MSC programmet i 2020. Rapporten demonstrerer tydeligt at med den korrekte opmuntring og handlinger kan fiskerier opnå den bæredygtighed der kræves for at møde Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.

En katalysator for forandringer i habitater og forvaltning af økosystemer

MSC rapporten viser at 94% af fiskerier der starter i programmet har lavet mindst en forbedring for at beholde deres certificering, i alt mere en 1200 forbedringer over de sidste 16 år. 117 forbedringer i 39 fiskerier bidrog til at forbedre habitatets status, forvaltning og information.

I alt har MSC certificerede fiskerier været involveret i 46 nye forskningsprojekter, som en del af indsatsen for bedre at forstå og minimere påvirkningen på habitater.

Et eksempel der fremhæves i rapporten er det grønlandske rejefiskeris betydelige indsats for at beskytte habitater. Fiskeriet startede et forskningsprojekt med the Zoological Society of London, som svar på den manglende information om havbundshabitater. Det førte til opdagelsen af et rigt økosystem og afprøvningen af innovative tiltag for at beskytte søfjer, samt udpegningen af et havbeskyttelsesområde der skal beskytte vigtige koraller og havsvampe.

Til dato er der 18 fiskerier der har ændret hvor og hvordan de fisker for at minimere skaden på havbundshabitater, hvor nogle af dem har implementeret friviligt lukkede områder for at sikre certificeringen.

Sikkerhed i forsyningskæden

Sikringen af fiskerierne er bæredygtige er kun en side af ligningen. MSC kræver at certificeret fisk og skaldyr er sporbart fra fiskeriet til forbrugeren og undersøger integriteten i sporbarhedssystemet regelmæssigt. MSCs DNA testresultater siden 2009 viser et nær ubetydeligt (under 1%) niveau af fejlmærkning for MSC certificerede produkter, sammenlignet med et globalt gennemsnit på 30%.

Vores have, vores fremtid – mere arbejde forud

Over halvdelen af de fiskerier der udfører en frivillig prævurdering mod MSCs Fiskeristandard går ikke videre til den fulde vurdering indenfor 12 måneder, hvilket antyder at de stadig har et stykke vej før de kan leve op til kravene i certificeringen.

MSCs Global Impacts Report kortlægger de certificerede fiskerier i Store Marine Økosystemer (LME’er) verden over og viser proportionen af MSC certificerede fiskerier i områder af international vigtighed for biodiversiteten. Kortet afslører et behov for at støtte småskala fiskerier, især i udviklingslande, på vejen mod bæredygtighed. MSC udvikler nye værktøjer og investerer i forskning for at støtte fiskerier i at opnå MSC certificering.

For at disse initiativer skal have betydning på en større skala opfordrer MSC det internationale samfund til at støtte op om markedsbaserede tilskyndelsesmekanismer, herunder certificering, som et essentielt værktøj til at bidrage til de Bæredygtige Udviklingsmål. Forbrugerne kan også spille en rolle ved at vælge fisk og skaldyr med det blå MSC-mærke. World Oceans Day, der fejres d. 8 juni, er en mulighed for at til at involvere sig.

Læs her MSC´s engagement i FN´s Verdensmål nr. 14. »Incentivising Sustainable Fisheries Through Certification«

MSC programmet er anerkendt i FNs Concept Paper for Partnership dialogue, som et lovende værktøj til at udvikle partnerskaber og bæredygtige forsyningskæder af fisk og skaldyr.

Kun bestande fra den offentlige RAM Legacy Stock Assessment Database er inkluderet i analysen. Det inkluderer alle fiskerier med data fra 2013 eller senere, hvilket samlet er over 100 uafhængige bestandsvurderinger offentliggjort af fiskeriforvaltningsorganer i ni regioner verden over.

FNs Havkonference

FNs konference for opbakning til implementeringen af det Bæredygtige Udviklingsmål nr 14 bliver holdt i FNs Hovedkvarter i New York fra d. 5 til d. 9.-juni og falder sammen med World Oceans Day d. 8. juni. Konferencens mål er at være game changeren, der vender nedgangen i vore verdenshaves sundhed. Der vil være et løsningsorienteret fokus med engagement fra alle sider.

Læs om FN´s »The Ocean Conference i New York« fra den 5. til den 9. juni 2017.