Ingen østers fiskeri i Nissum Bredning

Ingen østers fiskeri i Nissum Bredning

Det startede med et Bilag 6 fra Naturerhvervstyrelsen, efterfulgt af en Pressemeddelelse, hvor åbningen af fiskeriet blev offentliggjort til den 7. oktober og mængden sat til 130 tons østers, dog med visse begrænsninger.

Det er disse begrænsninger, der får et par bemærkninger med på vejen, af formanden for Limfjordsfiskerne Reinhardt Schmidt og som bringes her i uforkortet version:

Reinhardt Scchmidt skriver følgende i sin kommentar:

Besstandsituationen betyder også, at Naturerhvervstyrelsen ikke åbner for fiskeri efter østers i det naturbeskyttede område Nissum Bredning i år, da tidligere års fiskeri har påvirket området mere, end hvad der er foreneligt med kravene i EU’s habitatdirektiv

Sådan indledes en pressemeddelelse fra Naturerhverstyrelsen i forbindelse med opstart af årets østersfiskeri og fortsætter;

”Vi skal sikre den rette balance mellem østersbestandens størrelse og fiskeriets påvirkning af Limfjordsområdet på den ene side, samtidig med at vi sikrer rammerne for erhvervet på den anden side,” siger Jakob Munkhøj Nielsen, enhedschef i NaturErhvervstyrelsen.

Se her meddelsen udsendt fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Nu er det sådan, at østersfiskerne ikke har påvirket området i Nissum Bredning, mere end Naturerhvervstyrelsen har anbefalet dem at gøre. Naturerhvervstyrelsen anbefaler hvert år en kvote på østers, ud fra den konsekvensvurdering der udarbejdes for området hvert år. Hvis det nu efterfølgende forholder sig sådan, at de anbefalinger Naturerhvervstyrelsen har givet i tidligere år, har medført en for stor arealpåvirkning, kan der kun være en part der må påtage sig skylden for dette, og det er Naturerhverstyrelsen. Vi finder derfor den udsendte pressemeddelelse, at være direkte i strid med sandheden og en klar ansvarsfraskrivelse fra Naturerhverstyrelsens side.

Limfjordsfiskernes Østersforening vil hermed fremføre vores syn på det der er sket.

Der blev ikke givet tilladelse til fiskeri i Nissum bredning i 2012 fordi der havde været en for stor arealpåvirkning ved de tidlige 5 års fiskeri. Som fremført tidligere har arealpåvirkningen altså ikke været større end Naturerhvervstyrelsen havde anbefalet i de 5 år.. I 2013 bliver der heller ikke givet tilladelse til fiskeri i Nissum Bredning, nu er arealpåvirkning ikke det eneste problem men derimod også bestandsstørrelsen. Bestanden i Nissum Bredning er lige pludselig faldet med 863 tons, uden der er foregået fiskeri i området. Dette finder vi højest usandsynligt. En bestand kan ikke falde 863 tons i det mest produktive område, der findes i Limfjorden, når man tager i betragtning, at bestanden ikke er faldet i de tre område, der grænse op til Nissum Bredning, udover det fiskeri der er foregået i disse tre område.

Man kan ikke bruge arealpåvirkningen flere år i træk, til at holde østersfiskerne ude fra det historisk vigtigste fangstområde for østers. Derfor forsøger man nu, at bruge bestandsstørrelsen som grund, tiltrods for at der står fremført i flere konsekvensvurderinger, at fiskeriet netop ikke er den væsentligste faktor for østersbestandens udbredelse.

En direkte hån mod østersfiskerne

Naturerhverstyrelsen bruger EU`s habitatdirektiv som begrundelse for at fiskeri ikke kan tillades, idet man vil sikre ” rette balance mellem østersbestandens størrelse og fiskeriets påvirkning af Limfjordsområdet på den ene side, samtidig med at vi sikrer rammerne for erhvervet på den anden side”. At man mener man sikrer erhvervet med en årskvote på cirka 1000 kg østers pr licens, finder vi er en direkte hån mod østersfiskerne. Hvordan skal man sikre sin virksomhed med en omsætning på ca 50.000 kr .

I stedet burde Naturerhverstyrelsen have læst, at EU´s habitatsdirektiv også foreskriver at man som myndighed skal udvise socialt økonomiske hensyn så videreførelse af oprindelige erhversaktiviteter ikke skades. Derfor kan man efter vores opfattelse ikke konkludere andet end at Naturerhverstyrelsen har et ønske om at tvinge mange af østersfiskerne til ophør med den førte linje, uanset de lokale og menneskelige konsekvenser.