Halvanden times koncentreret fiskeri-snak

Halvanden times koncentreret fiskeri-snak

Bornholms og Christiansø Fiskeriforening havde fornemt besøg af politikere fra Christiansborg i form af Fødevareudvalget med flere lokale politikere, der var mødt op til en fiskeri-snak om fiskernes vilkår.

Formanden Thomas Thomsen fra Fiskeriforeningen på Bornholm fortæller til FiskerForum, at det var en fornøjelse at have engageret og spørgelystne politikere foran sig fra Fødevareudvalget, selvom han gerne havde set flere fra udvalget tilstede, end de de fem folkevalgte der var mødt op.

Sælerne ødelægger fiskeriet

Godt hjulpet på vej af udvalgets Thomas Danielsen, blev samtalen hurtigt ledt ind på fiskeriets udfordringer på Bornholm, hvor sælerne stadig, trods mange års diskussioner, stadig har stor negativ indflydelse på garn og krogfiskernes forhold omkring øen. Nogle ganske få fiskere hænger stadigt ved med det yderste af neglene, men udmattelses kampen ser desværre ud til at gå sælernes vej, hvis der ikke snart sættes effektivt ind med regulering og / eller en form for kompensation, som man kender det fra andre Østersø lande som Sverige og Finland. Alt mens der debatteres, stiger antallet af sæler eksplosivt og udbredelsen af parasitter og orm fra sælerne, inficerer og breder sig voldsomt, specielt til torsken i området, hvilket nok er en større trussel mod fiskeriet end nogen bryder sig om at tænke på.

Selvom Fødevareudvalget, på en sådan studietur, ikke kan love noget, tager medlemmerne hver for sig noget med hjem og forhåbentligt også ideen med at gøre fælles front mod sælerne, sammen med de øvrige Østersølande. Således der kan skabes fælles regler og foretages reguleringer der hvor det gør mest gavn. Dette var man meget lydhøre overfor i udvalget.

Mindre torskekvoter udfordre

En anden problematik, som blev diskuteret, var reduktionen i torske kvoten. For selv om torske kvoten i østlig Østersø, måske ikke fiskes helt, så er det stadigvæk en kvote der for 95,7 procents vedkommende fiskes af Bornholmske fiskere. En reduktion her, vil således ramme de kystnære fiskerier hårdest og er derfor ikke noget Thomas Thomsen fra Fiskeriforeningen mente havde sin berettigelse.

Bedre financiering

På grund af økonomisk afmatning samt ringe afsætning og små priser på fiskene i det Bornholmske fiskeri, var finansieringen igennem den tidligere Fiskeribank også oppe at vende. For at give nogle kystnære fiskere luft i økonomien i denne for fiskeriets udfordrende tid, kom der forslag fra Fiskeriforeningen om at udskyde nogle terminsbetalinger ved at lade dem komme om bag i køen og dermed opnå en form for vind / vind situation, for både fiskerne og Fiskeribanken. Formanden mente, at hvis man, som nogle banker har for vane, at sætte hårdt mod hårdt, ville man risikere konkurs blandt fiskerne, med store personlige omkostninger og tragedier til følge og man ville have en Fiskeribank der ville stå tilbage med grejer og fartøjer der ikke kan sælges. Resultatet her ville være store nedskrivninger og efterfølgende gigantiske tab. En udskydelse af terminsbetalingen derimod, vil efter formand Thomas Thomsens mening, være langt at foretrække, da dette kunne gøres med et simpelt administrativt indgreb og komme alle parter til gode, uden større omkostninger.

Der blev endvidere spurgt ind til discard i Østersøen, som efter mange fiskeres mening er helt hen i vejret, at man skal tage levedygtige fisk med ind, der ellers efter en genudsætning kunne vokse sig store og sikre artens beståen. Men i stedet pleaser man biologerne, der således vægter statistikkerne højere end fiskens liv. Helt uforståeligt for mange.

Laksefiskeriet rundt Bornholm

Dioxin problematikken i laks blev også gennemgået, hvor man i dag kun kan hjemtage laks mellem 2,0 – 5,5 kg, da de overholder grænseværdierne for dioxin, hvis de har gennemgået en dybdetrimning. For større laks vedkommende over 5,5 kg, må disse kun sælges uden for EU. Her håber de Bornholmske fiskere på mere ensartede regler for vildt fanget laks, regler så man ligestilles med de øvrige Østersø lande, som Sverige, Finland og Letland der har fået dispensation fra EU-reglerne, mod de sælger deres fangster til hjemmemarked i stedet. En klar forskelsbehandling af danske fiskere, som ellers kan have et godt laksefiskeri rundt Bornholm.

Sidst blev Fødevareministerens lystfiskerforslag gennemgået med den 100 meter fiskefri zone og forbud mod at erhvervsfiskeriet må omsætte og fange havørreder. Her kunne formanden for fiskeriforeningen på Bornholm og Christiansø, fremlægge høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening PO, hvor man i stedet foreslår at erhvervsfiskeriet må fange havørreder 500 meter fra kysten og dermed ikke bliver stillet ringere end hobby / lyst- og sportsfiskerne gør.

Efter en koncentreret fiskerisnak på Bornholm og Christiansøs fiskeriforening i aftes,
var slutbemærkningen fra Fiskeriformanden ”husk nu, det vi har snakket om her, er arbejdspladser der allerede er her, og som kun mangler et lille skub for at komme igennem og videre.” Herefter skulle Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri også videre og har om fredagen også et stort program med fødevarepolitiske emner og besøg hos forskellige Bornholmske fødevareproducenter, institutioner og organisationer, inden det hele slutter fredag eftermiddag.