Forskrift om stopp i fisket etter havbrisling

Melding fra fiskeridirektøren
J-22-2011
Forskrift om stopp i fisket etter havbrisling
Gyldig fra: 14. 01. 2011
Bergen, 25. 01. 2011
Fiskeridirektoratet har 14. januar 2011 med hjemmel i Fiskeridirektoratets forskrift av 14. desember 2010 om regulering av fisket etter brisling i 2011 § 9 første ledd, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Stopp i fisket
Fiske etter havbrisling stoppes med virkning fra og med 15. januar 2011.

§ 2 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-22-2011
Forskrift om stopp i fisket etter havbrisling
Gyldig fra: 14. 01. 2011
Bergen, 25. 01. 2011
Fiskeridirektoratet har 14. januar 2011 med hjemmel i Fiskeridirektoratets forskrift av 14. desember 2010 om regulering av fisket etter brisling i 2011 § 9 første ledd, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Stopp i fisket
Fiske etter havbrisling stoppes med virkning fra og med 15. januar 2011.

§ 2 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk