Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-28-2011
Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2011
Erstatter: J-82-2010
Gyldig fra: 07. 02. 2011
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 09. 02. 2011
Fiskeridirektoratet har 7. februar 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 16. desember 2010 nr. 1700 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 §§ 6 og 12 og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse
Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 0,48.

§ 2 Faktisk lastekapasitet
Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter kolmule ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og

2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

§ 3 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Nord for 62 pelagisk
Sør for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-28-2011
Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2011
Erstatter: J-82-2010
Gyldig fra: 07. 02. 2011
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 09. 02. 2011
Fiskeridirektoratet har 7. februar 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 16. desember 2010 nr. 1700 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 §§ 6 og 12 og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse
Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 0,48.

§ 2 Faktisk lastekapasitet
Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter kolmule ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og

2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

§ 3 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Nord for 62 pelagisk
Sør for 62 pelagisk