Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 201

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 201
Melding fra fiskeridirektøren
J-161-2010

Erstatter: J-138-2010
Gyldig fra: 10. 08. 2010
Gyldig til: 31. 08. 2010
Bergen, 10. 08. 2010
Fiskeridirektoratet har 10. august 2010 med hjemmel i Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 15. desember 2009 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 § 9 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 15. desember 2009 nr 1544 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 gjøres følgende endringer:

§ 4 første og andre ledd (endret) skal lyde:
Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen:

Fartøyets hjemmelslengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn)
0 – 14,99 meter 5 55
15,00 – 20,99 meter 10 110
på eller over 21,00 meter 20 220
Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 300m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen:

Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn)
0 – 9,99 meter 4 9
10,00 – 20,99 meter 4 18
på eller over 21 meter 4 27
II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk fra Nordsjøen, og fra Skagerrak utenfor grunnlinjene.

§ 2 Totalkvoter
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 5 607 tonn torsk i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 85 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 163 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt.

§ 3 Gruppekvoter
Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 3 722 tonn torsk i Nordsjøen.

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 113 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

§ 4 Maksimalkvoter
Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen:

Fartøyets hjemmelslengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn)
0 – 14,99 meter 5 55
15,00 – 20,99 meter 10 110
på eller over 21,00 meter 20 220
Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 300m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen:

Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn)
0 – 9,99 meter 4 9
10,00 – 20,99 meter 4 18
på eller over 21 meter 4 27
Fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene, kan maksimalt fiske inntil 7 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2010. Denne maksimalkvoten økes til 10 tonn fra og med 12. mai 2010.

§ 5 Bifangst
Fartøy som fisker med trål eller reketrål kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk.

Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm i Nordsjøen kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 20 % bifangst av torsk.

Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm eller ned til 70mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen i Skagerrak, kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 10 % bifangst av torsk.

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter andre arter i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 20 % bifangst av torsk.

Bifangst regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/ landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag 24.00.

§ 6 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak for fartøy som erverves til utskifting av fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd som oppfyller vilkårene for bruk av leiefartøy.

Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

§ 7 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

§ 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging
Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 9 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 10 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 11 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010.

MKB/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Sør for 62 bunnfisk