Fornemt årsregnskab for Hanstholm Havn.

Fornemt årsregnskab for Hanstholm Havn.

Bestyrelsen for Hanstholm Havn besluttede i efteråret 2014, at der skulle gøres en ekstra indsats for at skaffe øget omsætning af fisk over kajen, ligesom der skulle gennemføres en nøje gennemgang af kontrakter og aftaler.

Havnens aktiver og levetiden herfor skulle ligeledes underkastes en nøje analyse, ligesom der skulle ses på de opgaver og kompetencer der blev udført af havnens medarbejdere.

I forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for 2015 kan bestyrelsen med tilfredshed konstatere, at de valgte indsatsområder var de helt rigtige.

Nettoomsætningen øget med 4,5 mio. kroner

Årsregnskabet for 2015 viser således at nettoomsætningen er øget med godt 4,5 mio. kr. begrundet i et særdeles godt år for såvel konsumfiskeriet som for landingerne af proteinfisk til fiskemelsfabrikken.

Personaleomkostningerne og driftsomkostningerne er samtidig faldet med godt 3,5 mio. kr.

Havnens samlede resultat før afskrivninger er således forbedret med ca. 7,5 mio. kr. fra knap 4,5 mio. kr. i 2014 til knap 12 mio. kr. i 2015.

Overskud på knapt 6 mio. kroner

Efter afskrivninger og finansielle poster er årets resultat herefter et overskud på knap 6 mio. kr. og bestyrelsesformand Martin Vestergaard kunne samtidig konstaterer med tilfredshed, at det er det bedste regnskab for havnen i de seneste ca. 10 år.

Store investeringer på vej

Som tidligere omtalt har bestyrelsen samtidig sat gang i investeringer i forbedringer af den ubrudte kølekæde mv. i størrelsesordenen 50 mio. kr., ligesom der arbejdes på investeringer til en havneudvidelse på 400 mio. kr.

Møde med miljøministeren

Der er i den forbindelse aftalt møde med miljøminister Esben Lunde Larsen d. 1. april 2016 for en drøftelse af statens forpligtelser i forhold til vedligehold af ydermoler samt oprensning i havneindsejlingen.

Havnen ser frem til et godt og konstruktivt møde med miljøministeren, så man kan komme i gang med havneudvidelsen siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard.