Fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010

Melding fra fiskeridirektøren
J-228-2010
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010
Erstatter: J-38-2010
Gyldig fra: 16. 11. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2010
Bergen, 16. 11. 2010
Fiskeridirektoratet har den 16. november 2010 nr. 2 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeridirektoratets forskrift av 16. januar 2010 nr. 49 om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010 gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd bokstav c (endret) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62°N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

c) 807 tonn sei.

§ 11 første ledd bokstav a (endret) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 368 tonn sei, inklusive bifangst i andre fiskerier.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010

Fiskeridirektoratet har den 20. januar 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

Kapittel 1. Generelle bestemmelser
§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N og fiskerisonen ved jan mayen

§ 2 Kvoter nord for 62° N
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62°N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 2.244 tonn norsk arktisk torsk
b) 1.581 tonn norsk arktisk hyse
c) 807 tonn sei
d) 100 tonn andre arter, herunder uer og blåkveite, som bifangst
e) 2.000 tonn makrell. Denne kvoten kan også fiskes i området som beskrevet i § 12.

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 75.185 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62°N og fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare 63.599 tonn fiskes i Norges økonomiske sone.

Det kvantum som er nevnt i første ledd bokstav b inkluderer bifangst av norsk arktisk hyse ved fiske etter torsk og sei.

Det kvantum som er nevnt i første ledd bokstav c inkluderer bifangst av sei ved fiske etter norsk arktisk torsk og hyse.

§ 3 Kvoter nord for 62° N tildelt av Russland
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta som er tildelt Færøyene av Russland:

a) 2.000 tonn norsk arktisk torsk
b) 200 tonn andre arter, herunder uer, sei og blåkveite som bifangst

§ 4 Bifangst av uer
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 15% innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

Av kvotene på tilsammen 300 tonn som fremkommer i § 2 første ledd bokstav d og § 3 bokstav b kan det fiskes inntil 150 tonn uer som bifangst.

§ 5 Bifangst av blåkveite
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

§ 6 Bifangst av sei
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 25% bifangst av sei i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 7 Soneadgang ved fisket etter kolmule
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 11.258 tonn av Færøyenes nasjonale kvote av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

§ 8 Fisket etter hestmakrell
Det er adgang til å fiske kvoten av hestmakrell som er angitt i § 11 bokstav c i Norges økonomiske sone nord for 62° N.

§ 9 Fisket i det tilstøtende område i Barentshavet
All fangst i det området som er angitt i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet.

Fangster i området som nevnt i første ledd avregnes på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land.

§ 10 Forbud mot fiske med stormasket og småmasket trål
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

N 66° 30’ Ø 06° 59’
N 66° 21’ Ø 06° 44’
N 65° 43’ Ø 06° 00’
N 65° 20’ Ø 06° 00’
N 65° 20’ Ø 05° 30’
N 66° 00’ Ø 05° 30’
N 66° 30’ Ø 06° 34,27’
N 67° 10’ Ø 08° 00’
N 67° 10’ Ø 08° 35’
N 67° 00’ Ø 08° 18’
N 66° 50’ Ø 08° 09’ herifra i en rett linje til pkt. 1
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 62° 36’ Ø 03° 00’
2. N 62° 10’ Ø 01° 15’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
3. N 62° 40’ Ø 00° 52’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
4. N 63° 00’ Ø 03° 00’ herifra i en rett linje til pkt. 1

Kapittel 3. Norges økonomiske sone sør for 62° N

§ 11 Kvoter sør for 62° N
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 368 tonn sei, inklusive bifangst i andre fiskerier
b) 712 tonn sild, inklusive bifangst i andre fiskerier
c) 200 tonn hestmakrell
d) 500 tonn brisling
e) 100 tonn andre arter

Bifangst av sild er begrenset til 20% i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 12 Fisket etter makrell
Kvoten av makrell som nevnt i § 2 første ledd bokstav e kan også fiskes i et direkte fiske i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene med unntak av Skagerrak.

Kapittel 4. Fellesbestemmelser

§ 13 Beregning av fangstkvanta
Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 14 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 15 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2010.

HØ/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-228-2010
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010
Erstatter: J-38-2010
Gyldig fra: 16. 11. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2010
Bergen, 16. 11. 2010
Fiskeridirektoratet har den 16. november 2010 nr. 2 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeridirektoratets forskrift av 16. januar 2010 nr. 49 om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010 gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd bokstav c (endret) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62°N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

c) 807 tonn sei.

§ 11 første ledd bokstav a (endret) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 368 tonn sei, inklusive bifangst i andre fiskerier.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010

Fiskeridirektoratet har den 20. januar 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

Kapittel 1. Generelle bestemmelser
§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N og fiskerisonen ved jan mayen

§ 2 Kvoter nord for 62° N
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62°N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 2.244 tonn norsk arktisk torsk
b) 1.581 tonn norsk arktisk hyse
c) 807 tonn sei
d) 100 tonn andre arter, herunder uer og blåkveite, som bifangst
e) 2.000 tonn makrell. Denne kvoten kan også fiskes i området som beskrevet i § 12.

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 75.185 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62°N og fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare 63.599 tonn fiskes i Norges økonomiske sone.

Det kvantum som er nevnt i første ledd bokstav b inkluderer bifangst av norsk arktisk hyse ved fiske etter torsk og sei.

Det kvantum som er nevnt i første ledd bokstav c inkluderer bifangst av sei ved fiske etter norsk arktisk torsk og hyse.

§ 3 Kvoter nord for 62° N tildelt av Russland
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta som er tildelt Færøyene av Russland:

a) 2.000 tonn norsk arktisk torsk
b) 200 tonn andre arter, herunder uer, sei og blåkveite som bifangst

§ 4 Bifangst av uer
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 15% innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

Av kvotene på tilsammen 300 tonn som fremkommer i § 2 første ledd bokstav d og § 3 bokstav b kan det fiskes inntil 150 tonn uer som bifangst.

§ 5 Bifangst av blåkveite
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

§ 6 Bifangst av sei
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 25% bifangst av sei i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 7 Soneadgang ved fisket etter kolmule
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 11.258 tonn av Færøyenes nasjonale kvote av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

§ 8 Fisket etter hestmakrell
Det er adgang til å fiske kvoten av hestmakrell som er angitt i § 11 bokstav c i Norges økonomiske sone nord for 62° N.

§ 9 Fisket i det tilstøtende område i Barentshavet
All fangst i det området som er angitt i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet.

Fangster i området som nevnt i første ledd avregnes på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land.

§ 10 Forbud mot fiske med stormasket og småmasket trål
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

N 66° 30’ Ø 06° 59’
N 66° 21’ Ø 06° 44’
N 65° 43’ Ø 06° 00’
N 65° 20’ Ø 06° 00’
N 65° 20’ Ø 05° 30’
N 66° 00’ Ø 05° 30’
N 66° 30’ Ø 06° 34,27’
N 67° 10’ Ø 08° 00’
N 67° 10’ Ø 08° 35’
N 67° 00’ Ø 08° 18’
N 66° 50’ Ø 08° 09’ herifra i en rett linje til pkt. 1
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 62° 36’ Ø 03° 00’
2. N 62° 10’ Ø 01° 15’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
3. N 62° 40’ Ø 00° 52’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
4. N 63° 00’ Ø 03° 00’ herifra i en rett linje til pkt. 1

Kapittel 3. Norges økonomiske sone sør for 62° N

§ 11 Kvoter sør for 62° N
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 368 tonn sei, inklusive bifangst i andre fiskerier
b) 712 tonn sild, inklusive bifangst i andre fiskerier
c) 200 tonn hestmakrell
d) 500 tonn brisling
e) 100 tonn andre arter

Bifangst av sild er begrenset til 20% i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 12 Fisket etter makrell
Kvoten av makrell som nevnt i § 2 første ledd bokstav e kan også fiskes i et direkte fiske i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene med unntak av Skagerrak.

Kapittel 4. Fellesbestemmelser

§ 13 Beregning av fangstkvanta
Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 14 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 15 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2010.

HØ/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet