EU`s strukturstøtte midler finansieres for hovedparten af fiskerne selv.

EU`s strukturstøtte midler finansieres for hovedparten af fiskerne selv.

Det er også kendetegnende for EUs strukturstøtte til fiskerierhvervet, at den i videst muligt omfang bliver søgt udformet, så flest mulige fiskere kan få del i midlerne – og det har også været tilfældet for langt de fleste støtteordninger. Men igen gælder det, at det er EU, der fastlægger de krav og kriterier, som fiskerne skal opfylde for at komme i betragtning til støtte – og dermed også hvor mange der kan komme i betragtning til støtte.
Fiskerne betaler også selv
For de øvrige strukturstøtteordninger gælder det, at de også er finansieret af EU-midler, men at fiskerne selv skal finansiere hovedparten af de investeringer, der skal ske som følge af støttetildelingen. Fiskerne løfter altså selv en stor del af den finansiering, der bliver mulig som en følge af støtten fra EU.

EU-støtte hjælper
Overordnet finder Danmarks Fiskeriforening, at EUs strukturstøtte til det danske fiskerierhverv har bidraget og fortsat bidrager positivt til, at dansk fiskeri udvikler sig sundt og til gavn for såvel erhvervet som det danske samfund. Der er tale om initiativer til strukturelle omlægninger, hvor de danske fiskere – med undtagelse af Brændstofpakken – i væsentlig grad medfinansierer de nødvendige investeringer, som følger af støtten fra EU.

Danmarks Fiskeriforening har endvidere det synspunkt, at EU-støtte til dansk fiskeri skal komme flest mulige fiskere til gode. Danmarks Fiskeriforening mener også, at det er tilfældet, men at der også vil være konkrete tilfælde, hvor dele af fiskeriet modtager en større del af den strukturelle støtte. Det vil dog være til fiskeriets fordel som helhed, da midlerne bliver brugt til at tilpasse strukturen i fiskeriet, så fiskeriet som helhed opnår en større grad af rentabilitet og økonomisk bæredygtighed.

I forhold til Brændstofpakken vil Danmarks Fiskeriforening fremhæve, at der fandt en prioritering sted blandt støtteansøgningerne, så de projekter, der gav den største brændstofbesparelse pr. støttekrone, blev prioriteret

Danmarks Fiskeriforening ønsker at understrege, at dansk fiskeri bidrager positivt til samfundsøkonomien. Hvert år lander danske fiskere fisk for en værdi af tre milliarder kroner, og det sker hovedsagligt via danske havne, der er placeret yderligt rent geografisk. Det vil sige, at fiskeriet som erhverv har stor betydning for en lang række samfund, hvor der ellers ikke ville være erhverv af større betydning.