EU parlamentet sender det hollandske puls-fiskeri i Plenum

EU parlamentet sender det hollandske puls-fiskeri i Plenum

Europa-Parlamentet udsendte onsdag en pressemeddelelse, hvor MEP´erne ønskede at begrænse uønskede fangster og reducere miljøpåvirkningen.

Forslagene kan ses her:

 • Begrænsninger i brugen af R03;R03;nye fiskemetoder, som eksempelvis Elektrisk pulsfiskeri
 • Specifikke regionale regler, der skal tilpasses for hvert havområde for at støtte fiskerne
 • Fælles EU-regler om hvordan, hvor og hvornår man kan fiske i EU, herunder forbudte fiskemetoder og arter
 • Fiskerikomitéen godkendte lovforslag for at begrænse uønskede fangster, især for ungfisk.

  I øjeblikket er der mere end 30 forskellige EU-forskrifter, der fastsætter tekniske foranstaltninger til fiskeri, hvilket har vist sig at være meget komplekse og sandsynligvis ineffektive. MEPR17;erne blev enige om at reducere bureaukratiet for at forbedre overholdelsen.

  Den nye forordning vil indføre fælles foranstaltninger vedrørende fiskeredskaber, metoder og tilladte arter for alle EU-farvande, samtidig med at der kan vedtages regionale, skræddersyede foranstaltninger.

EU-dækkende regler

Regler der gradvist skal reducere fangster af ung-fisk, vil bl.a. omfatte:

 • forbudte fiskeredskaber og metoder, dvs. giftige stoffer og sprængstoffer.
 • generelle begrænsninger for brugen af R03;R03;trukne redskaber og statiske net. En liste over fisk og skaldyrsarter, der fiskes, hvor der er restriktioner for fangster af havpattedyr og fugle, samt særlige bestemmelser til beskyttelse af følsomme habitater
 • et forbud mod praksis af kassering af billige fisk, selvom de landes lovligt, for at reducere kasseringen.

Innovative fiskemetoder

MEPR17;er ønsker, at STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries / Videnskabelig, Teknisk og Økonomisk Komité for Fiskeri) vurderer innovative fiskeredskaber, herunder elektriske »pulsredskaber«, der bruges til at drive fisk op fra havbunden og ind i nettet. Denne vurdering bør dække prøveperioder på mindst fire år.

Prøveanvendelsen ville være begrænset til højst 5% af eksisterende fartøjer i denne métier (dvs. at anvende en bestemt type udstyr på samme måde). Anvendelse af sådant udstyr ville kun være tilladt i kommerciel skala, hvis vurderingen påviser, at det ikke ville medføre direkte eller indirekte øget negativ indvirkning på havmiljøet.

Regionale foranstaltninger og fleksibilitet for EUR17;s fiskeri

Regionale foranstaltninger, der afviger fra grænsedragningen, vil blive indført for de syv EU-havområder: Nordsøen, Nordvestvandet, Sydvestvandet, Østersøen, Middelhavet, Sortehavet og farvande, der fiskes af EU-både i Det Indiske Ocean og Vest-Atlanten.

Disse foranstaltninger vil bl.a. omfatteminimumsbeholdnings-referencestørrelser og lukkede eller begrænsede områder. Medlemsstaterne og Kommissionen ville have 18 måneder fra forordningens ikrafttræden til regionale regler om maskestørrelser.

For at give EU-fiskerne tilstrækkelig fleksibilitet og støtte til deres arbejde, ville det være muligt at afvige fra disse regionale regler. Dette kan ske enten via en flerårig regionalfiskeripolitik eller »delegerede retsakter« af EU-Kommissionen. Medlemsstaterne kunne forelægge fælles henstillinger med henblik herpå, og medlemmerne beder dem om at »basere deres henstillinger om den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning«.

Definition

Métier: En gruppe af fiskeriaktiviteter, der er rettet mod en lignende sammensætning af arter, der anvender lignende redskaber i samme periode af året og / eller inden for samme område, og som er kendetegnet ved et lignende udnyttelsesmønster.

Kommentar:

Gabriel Mato (EPP, ES) havde følgende kommentar: »Regionalisering ville gøre det muligt at flytte væk fra mikrostyringen og de stive tekniske regler til en mere fleksibel, resultatorienteret ledelsesstrategi og bringe de lokale myndigheder og andre interessenter tættere på beslutningsprocessen. Vores hovedmål er at give fiskerne og de regionale myndigheder mulighed for at føle sig som hovedaktører i ressourcestyringen, samtidig med at det sikres, at der fastsættes specifikke mål for progressiv reduktion af ung-fisk fangster baseret på videnskab og tilpasset virkeligheden af R03;R03;ethvert fiskeri. Jeg mener, at dette er et godt kompromis, det er ambitiøst, men samtidig også realistisk og operationelt.«

Næste skridt

Udkastet til teksten blev vedtaget med 20 stemmer for, 5 imod og 2 hverken for eller imod. Teksten vil nu blive forelagt til plenurforsamlingen for at få det ønskede mandatet, hvorefter der kan indledes forhandlinger med Rådet.

Hurtige fakta

På tværs af alle Unionens havområder og ikke-EU-farvande, hvor EU-fartøjer opererer, er der mere end 30 forskellige bestemmelser, der alle indeholder tekniske foranstaltninger. I øjeblikket er der tre detaljerede tekniske foranstaltninger, der er vedtaget for de vigtigste havområder i EU-farvandene. To tidligere Kommissions-forslag om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger i 2002 og 2008, gik ikke igennem.

Bilagene til forordningen vil indeholde regionale foranstaltninger for Nordsøen, Nordvestvandet, Sydvestvandet, Østersøen, Middelhavet, Sortehavet og Unionens farvande i den indiske Ocean og i Vest-Atlanten.