Effektive og skånsomme redskaber skal redde dansk industrifiskeri

Effektive og skånsomme redskaber skal redde dansk industrifiskeri

I forbindelse med afslutningen af projektet, hvor det GUDP støttet projekt om udvikling og afprøvning af skånsomme og effektive fangstredskaber i det danske industrifiskeri, har der været afholdt et todages seminar på fiskeriskolen i Thyborøn hvor resultaterne af projektet er blevet lagt frem til gennemgang og debat.

Industrifiskeriet har en årlig produktionsværdi på mere end 1 mia. kroner

”Tobisfiskeriet er hjørnestenen i det danske industrifiskeri, som har en årlig produktionsværdi på mere end 1 mia. kr. Fiskeriet står imidlertid over for to store udfordringer,” ifølge foredragsholder og partner i Aquamind Poul Tørring, der havde indlæg på de to temadage i Thyborøn.

Første udfordring er områder udpeget som Natura 2000

”Den ene udfordring er, at EU arbejder på en række tiltag for at beskytte havmiljøet gennem udpegning af såkaldte Natura 2000-områder. Et af disse områder er Doggerbanke, som er den vigtigste fiskeplads for det danske fiskeri efter tobis. Resultatet af denne proces kan betyde forbud mod fiskeri med bundtrawl i store dele af området. Da der ikke findes data om fiskeriets påvirkning af havbunden på Doggerbanke – eller for den sags skyld ret mange andre steder- er det afgørende, at sikre det bedst mulige datagrundlag for beslutningsprocessen og at undersøge, om der kan anvendes mere skånsomme fiskeriformer,” fortæller Poul Tørring til FiskerForum og fortsætter, ”som alle ved bliver trawlfiskeriet skældt ud for ødelæggende virkninger i snart sagt ethvert medie fra TV til dameblade. Der findes imidlertid ikke mange undersøgelser om det og resultaterne er ikke entydige.”

Anden udfordring er energipriserne

”Den anden udfordring for industrifiskeriet er, at energipriserne er steget voldsomt de seneste 10 år og forventes at stige yderligere,” forklarer Poul Tørring videre, ”energiforbruget er den største driftsudgift i fiskeriet og den største kilde til CO2-udledning fra fiskeriet.”

GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram)  støtter det omfattende projekt, som gennemføres af DTU Aqua i samarbejde med en række virksomheder i 2012- 14. Formålet var at  gennemføre et fiskeri som stærkt reducerer redskabets påvirkning af havbunden, ved at fiske med en helt ny type skovle som ikke berører bunden og efterfølgende undersøge om fiskeriet med det nye redskab medfører ændringer i bundfaunaen.  Samtidig blev der i forsøget brugt lettere og stærkere materialer i selve trawlredskabet således at vandmodstanden og dermed energiforbruget kraftigt blev reduceret. Projektets resultater forventes at få afgørende indflydelse på industrifiskeriets fremtid.

”Så hvis det nye redskab lever op til forventningerne, vil projektet både kunne bidrage til at sikre fremtiden for det danske industrifiskeri, men også skabe baggrund for en øget dansk eksport af fiskeriteknologisk udstyr, da der er god grund til at forvente, at mere skånsomt fiskeri også vil have stor interesse i andre lande,” pointerer Poul Tørring og fortæller til slut, ”det første fiskeri med det nye redskab har vist, at det er muligt at fiske med den nye type skovle, som ikke berører bunden, hvilket giver en besparelse på mellem 10-15 % af det samlede energiforbrug. Blot ved at udskifte de traditionelle bundskovle med flydeskovle.”