Danske fingeraftryk på EU-Kommissionens udspil til fiskerireform

Danske fingeraftryk på EU-Kommissionens udspil til fiskerireform

I dag offentliggør EU’s fiskerikommissær Maria Damanaki Kommissionens udspil til en reform af EU’s fælles fiskeripolitik. Der lægges op til en omfattende reform med væsentlige ændringer i fiskeripolitikken. På en række centrale forhold ligger udspillet tæt op af de danske prioriteter for reformen.
Bæredygtighed som omdrejningspunkt
Et af de væsentligste elementer i Kommissionens oplæg er sikring af bæredygtighed i europæisk fiskeri, således at der vil være levedygtige fiskebestande og sunde økosystemer for fremtiden. En række af reformens tiltag er fokuseret herpå.

Med henblik på at fjerne udsmid af fisk, introduceres der krav om, at fisk bragt om bord på et fiskerfartøj skal landes. Fiskeren skal kunne dokumentere sine fangster via montering af kameraer på fartøjet. På denne måde kan det ved stikprøvevis kontrol af optagelserne kontrolleres, at der ikke sker udsmid.

Forslag trækker på danske erfaringer
”I udgangspunktet er Kommissionens udspil i mange henseender positiv læsning. Det er bydende nødvendigt, at vi får sikret, at vores udnyttelse af havets resurser sker bæredygtigt. Et af de helt store problemer er udsmid. Fra dansk side har vi i en årrække arbejdet med at udforme og introducere en fangstkvotemodel med fuld dokumentation af fangster ved anvendelse af kameraer i fiskeriet. Princippet i denne model er, at al fisk, der er hevet indenbords, skal afskrives på kvoten og bringes i land. At Kommissionen nu foreslår en model lig den danske model, viser at vores arbejde har båret frugt, konstaterer en tilfreds fødevareminister Henrik Høegh.

Ministeren pointerer dog, at nye reguleringsformer skal erstatte og forenkle den nuværende regulering, som er blevet unødigt kompliceret. ”Det er vigtig for mig at slå fast, at der ikke er tale om en øvelse, hvor vi bygger oven på den eksisterende regulering. Det skal være mere enkelt for den enkelte fisker at gennemskue reglerne, og vi skal ikke bruge flere penge på kontrollen, som er dyr nok i forvejen”, udtaler Henrik Høegh.

Reformarbejdet intensiveres under dansk formandskab
Reformudspillet indeholder en række andre elementer. Der foreslås introduktion af såkaldte omsættelige kvoter på nationalt plan med henblik på at nedbringe den nuværende overkapacitet i europæisk fiskeri, hvor den mængde fisk, som fiskerflåden er i stand til at fiske (indsats), overstiger fiskerimulighederne. Danmark har igennem en årrække med succes anvendt sådan en model for størstedelen af det danske fiskeri, hvilket har betydet, at balancen mellem indsats og fiskerimuligheder i dag er betydelig bedre end tidligere.

Ligeledes skal fiskeriforvaltningen fremadrettet i højere grad end i dag ske via flerårige langsigtede forvaltningsplaner. Planerne skal i større grad end i dag tage højde for, at forskellige fiskearter og havmiljøer gensidigt påvirker hinanden.

Forslaget omfatter også en ny markedsordning, hvor fokus i højere grad vil være på at fremme bæredygtig produktionspraksis, ligesom den nuværende ordning med støtteopkøb nedlægges. I forhold til EU’s indgåelse af fiskeripartnerskabsaftaler med tredjelande lægger Kommissionen øget fokus på bæredygtigt fiskeri, og der introduceres krav om overholdelse af menneskerettigheder samt fremme af demokrati.

Reformen ventes vedtaget inden udgangen af 2012, og det danske formandskab i 1. halvår af 2012 vil derfor spille en stor rolle i forhandlingerne om reformen.

Fakta:
Kommissionen har i dag den 13. juli 2011 fremlagt sit oplæg til reform af den fælles fiskeripolitik. Der vil ske en første drøftelse af oplægget på det kommende rådsmøde for landbrug og fiskeri den 19. juli 2011.

Oplægget består af følgende:
En overordnet meddelelse om fremtidens fiskeripolitik

Rapport om gennemførelsen af den nuværende grundforordning for den fælles fiskeripolitik
Forslag om en ny grundforordning
Forslag om en ny markedsordning, og
Meddelelse om den eksterne dimension.

Derudover kommer der senere i 2011 et forslag om finansieringen af den fælles fiskeripolitik, der erstatter blandt andet den eksisterende Fiskerifond.