Danmark er en af de førende på handel med fisk og fiskeprodukter
Sektoren forsynes med råvarer for over 18 mia. kr. via udenlandske fiskeres landinger direkte i danske havne eller bragt til fra udlandet med anden transport.

Danmark er en af de førende på handel med fisk og fiskeprodukter

Sektoren forsynes med råvarer for over 18 mia. kr. via udenlandske fiskeres landinger direkte i danske havne eller bragt til fra udlandet med anden transport.

 

Efter handling og forarbejdning eksporteres der fisk og fiskeprodukter for mere end 26 mia. kr. Adgangen til råvarer og eksport markederne har afgørende betydning for fiskerisektorens store bidrag til den danske økonomi og beskæftigelsen, ikke mindst i de jyske lokalsamfund.

 

Danmark var i 2016 den 9. største eksportør af fisk og fiskeprodukter i verden. Der blev i 2018 eksporteret for 26 mia. kr. fisk og fiskeprodukter fra Danmark, hvilket er et lille fald fra 26,9 mia. kr. i 2017. Det svarer til 3,6% af Danmarks samlede vareeksport og til værdien af Danmarks eksport af eksempelvis beklædningsgenstande (31,0 mia. kr.) og kød (27,0 mia. kr.).

 

Samtidig udgjorde værdien af danske fiskeres fangster 3,5 mia. kr. Den store forskel på værdien af eksporten og værdien af fangsterne skyldes for det første, at flere udenlandske fiskere vælger at lande sine fangster i danske havne, og for det andet at mange råvarer og halvfabrikata fragtes til Danmark i lastbiler og containere fra andre lande, før de pakkes om eller videreforarbejdes i Danmark og sendes videre ud på de globale eksportmarkeder. Vi har i Danmark en stor forarbejdnings-industri, der importerer, forædler og forøger værdien af råvarerne, før de sendes ud af landet.

 

Importen af fisk og skaldyr udefra (herunder udenlandske fiskeres landinger i Danmark) udgjorde tilsammen 18,7 mia. kr. i 2018. Målt i værdier er det primært laks, rejer og torsk, der importeres til Danmark. Det er også disse arter, samt fiskemel og fiskeolie, der fylder mest i eksporten fra Danmark.

 

Produkterne handles i mange former: Som hel fisk, filet, saltet, tørret, røget eller på anden vis tilberedt eller konserveret.
Man kan sige, at Danmark fungerer som en hub, eller en platform, for den internationale handel med fisk og fiskeprodukter. En stor del af de vidtforgrenede, globale værdikæder er beliggende i Danmark.

 

Fiskerisektoren tæller knap 7000 årsværk i direkte beskæftigelse
Den samlede danske fiskerisektor omfatter mange forskellige typer af virksomheder og underbrancher. Af statistiske årsager har man i denne rapporten afgrænset den direkte beskæftigelse i fiskerisektoren til at inkludere de tre brancher fiskeri, fiskeindustri og engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Disse tre brancher beskæftigede tilsammen næsten 7000 årsværk i Danmark i 2015. Den samlede fiskerisektor omfatter derudover en række erhverv, som er gensidigt afhængige af fiskeriet, fiskeindustrien og engroshandelen. Disse erhverv benævnes i rapporten som den indirekte beskæftigelse, og de beskrives i kapitel 2 af rapporten.

 

Dansk fiskeri og akvakultur beskæftigede ifølge Danmarks Statistiks nationalregnskab tilsammen 2400 årsværk i 2015. Fiskeriet stod for ca. 1.950 af disse årsværk.2 Til sammen-ligning kan man i Fiskeriforenings tal over aktive erhvervsfiskere i Danmark se, at der i 2014 var 4.796 erhvervsfiskere, dvs. dobbelt så mange som antallet af årsværk. Forskellen skyldes, at en stor del af erhvervsfiskerne kun er aktive i en del af året, samt at en del af erhvervsfiskerne kun har fiskeriet som bierhverv. Antallet af årsværk er en optælling af det gennemsnitlige antal beskæftigede i løbet af året. To halve fuldtidsstillinger giver fx et årsværk.

 

Den forarbejdende del af fiskeindustrien beskæftigede i 2015 ca. 2.650 årsværk, og engroshandelen stod for ca. 1.700 årsværk.

 

Der er flere hundrede engroshandelsvirksomheder i Danmark, hvoraf de fleste har relativt få ansatte. Engroshandelen består af de handlere – eller brokers eller traders – i Danmark, der markedsfører, sælger og distribuerer fisk og fiskeprodukter. Der er forskellige typer af engroshandelsvirksomheder. Nogle markedsfører og sælger fiskeprodukter globalt – også produkter, der ikke er relateret til Danmark på andre måder – nogle fungerer som opkøbere i Danmark for udenlandske kunder, andre køber og sælger inden for landets grænser. Handelen med fisk og fiskeprodukter kræver et stort netværk af kontakter indenfor fiskeriet, fiskeopdrættet, på produktionssiden, i detailsalget, i food service3 og indenfor logistik, samt grundlæggende »godt købmandskab«.

 

De fleste råvarer importeres, og de fleste produkter eksporteres
Størstedelen af de fisk og fiskeprodukter, der kommer på danske hænder, ender ikke på danske borde. De fleste råvarer importeres, og de fleste produkter sælges udenfor Danmark, jf. figurerne på de næste sider, som beskrives herunder.

 

Fiskeri
I 2015 købte dansk fiskeri (herunder akvakultur) varer og tjenester for 2,3 mia. kr. fra andre brancher og solgte for 4,9 mia. kr. til andre brancher. Forskellen mellem købet og salget angiver værditilvæksten, som svarer til fiskeriets direkte BNP-bidrag, på 2,6 mia. kr. Dette beløb dækker lønomkostninger, afskrivninger og renteudgifter, skat og overskud.

 

Danske fiskere landede for 720 mio. kr. fisk i udenlandske havne i 2015, hvilket betegnes som eksport, og for 2,6 mia. kr. i danske havne. Landingerne i Danmark går hovedsageligt til den danske fiskeindustri (ca. 1,0 mia. kr.) og til eksport (ca. 1,5 mia. kr.).1

 

Fiskeindustri
Danske fiskeres landinger udgør kun en del af den forarbejdende fiskeindustris samlede råvareforsyning. Mens fiskeindustriens køb fra danske fiskere udgjorde ca. 1 mia. kr. i 2015, købte fiskeindustrien råvarer og produkter fra udenlandske fiskere og udenlandsk fiskeindustri for i alt 5,3 mia. kr. Dertil køber den danske fiskeindustri varer og en række andre varer og tjenester, blandt andet fra danske engroshandelsvirksomheder.

 

Fiskeindustriens samlede køb af varer og tjenester fra andre brancher udgjorde i alt 10,0 mia. kr. i 2015.

 

Fiskeindustriens samlede salg til andre brancher udgjorde 12,2 mia. kr. Når købene for 10,0 mia. kr. fratrækkes, fås fiskeindustriens direkte BNP-bidrag, som udgjorde næsten 2,2 mia. kr. i 2015.

 

Fiskeindustrien eksporterede for 9,5 mia. kr. i 2015.

 

I Danmark sælger fiskeriet og fiskeindustrien bl.a. produkter til hoteller og restauranter (ca. 690 mio. kr. i 2015), til landbruget (ca. 640 mio. kr.), til danske husholdninger bl.a. gennem dansk detailhandel (ca. 480 mio. kr.) og til videreforarbejdning i Danmark (ca. 420 mio. kr.). Sidstnævnte er primært fiskemel og fiskeolie, der videreforarbejdes til foderprodukter til landbruget, pelsdyr- og akvakulturindustrien.

 

Engroshandel 
Engroshandlen står for størstedelen af importen og eksporten af fisk og fiskeprodukter i Danmark, målt på værdier. Det afspejler, at mange råvarer og produkter enten blot om-pakkes, eller sendes direkte videre ud af landet igen uden at blive forarbejdet.

 

Værditilvæksten i engroshandel med fisk og fiskeprodukter udgjorde ca. 1,6 mia. kr. i 2015.

 

Den samlede Fiskerisektor
Den samlede fiskerisektors direkte bidrag til Danmarks BNP udgjorde 2,59 + 2,18 + 1,55 = 6,32 mia. kr. i 2015.

 

Hvis alle interne køb og salg af varer og tjenester i fiskeriet, fiskeindustrien og engroshandelen med fisk og fiskeprodukter medregnes, udgjorde den samlede omsætning i disse brancher skønsmæssigt 31,3 mia. kr. i 2015, hvoraf 24,1 mia. kr. var eksport. Omsætningstallene er dog behæftet med stor usikkerhed.

 

En gunstig prisudvikling har øget værdien af eksporten i de seneste år
Analysen i denne rapport er hovedsageligt baseret på tal fra 2015, da Danmarks Statistiks input-output tabeller udkommer med tre års forsinkelse. De tilgængelige tal indikerer, at der siden 2015 er sket en fremgang i eksporten frem til 2017, hvorefter der er et lille fald i 2018. Værdien af eksporten lå således på 26,1 mia. kr. i 2018 og er dermed 2 mia. kr. højere end i 2015.

 

Fremgangen startede i 2009 efter en 10-årig periode op igennem 00’erne uden stigninger i værdien af eksporten. I perioden fra 2009-2018 var den gennemsnitlige årlige vækst i værdien af eksporten på 5,1%. Den positive udvikling i værdierne afspejler
en stigning i priserne på de produkter, der eksporteres fra Danmark. Fra 2009-2018 skete der faktisk et lille fald i de eksporterede mængder. Det er især priserne på rejer, laks og fiskemel og -olie, der er steget siden 2009.

 

Også danske fiskeres landinger er steget i værdi i de seneste år. Udviklingen i landingerne afspejler også en stigning i priserne og ikke i mængderne. For landingerne er priserne primært steget for torsk og fladfisk.

 

Den positive udvikling afspejler sig i en stigning i fiskeriets direkte BNP-bidrag fra 2,6 mia. kr. i 2015
til 3,1 mia. kr. i 2017, svarende til en årlig vækst på 10%. I reale termer har den årlige vækst været 4%.

 

Der foreligger endnu ikke tilgængelige oplysninger om fiskeindustrien og engroshandelens BNP-bidrag for den seneste periode. Hvis fiskerisektorens BNP- bidrag og omsætning antages at følge udviklingen i værdien af eksporten, steg det samlede BNP-bidrag (fiskeri plus fiskeindustri plus engroshandel) fra ca. 6,3 mia. kr. i 2015 til ca. 6,8 mia. kr. i 2018, og den samlede omsætning (inkl. interne køb og salg af varer og tjenester) steg fra ca. 31,3 mia. kr. i 2015 til ca. 33,8 mia. kr. i 2018.

 

Et vidtforgrenet, globalt netværk af værdikæder og salgskanaler
Danmark eksporterer fisk- og skaldyrsprodukter til hele verden. Størstedelen af eksporten går til nær-markederne. I 2018 gik næsten 70% af den samlede eksport af fisk- og skaldyrsprodukter til EU- landene, hvor transporttiden er lav, og fiskene derfor kan eksporteres ferske. Danmark eksporterede også for omkring 3 mia. kr. til asiatiske lande. Disse produkter er typisk frosne, og transporttiden har mindre betydning.

 

Den største eksportdestination er Tyskland. I 2018 udgjorde eksporten til Tyskland ca. 4,3 mia. kr., svarende til 142.000 tons. 2,2 mia. kr. af eksporten til Tyskland var laks og ørred, mens 360 mio. kr. var sild.

 

Norge købte for 2,5 mia. kr. fisk- og skaldyrsprodukter fra Danmark, hvoraf fiskemel og -olie udgjorde 1,6 mia. kr. og rejer 0,5 mia. kr.

 

Danmarks tredjestørste eksportdestination Frankrig køber mange forskellige produkter fra Danmark: For 840 mio. kr. torsk, 350 mio. kr. laks og ørred og for 100 mio. kr. hummer i 2018.

 

Den danske eksport til Kina var 2 mia. kr. i 2018. Kina købte fladfisk for 900 mio. kr., rejer for 600 mio. kr. og torsk for 210 mio. kr.