Brancheorganisation tilråder S-regeringen Brexit-akutberedskab for havnene

Brancheorganisation tilråder S-regeringen Brexit-akutberedskab for havnene

Brancheorganisationen Danske Havne, der blandt andet repræsenterer fiskerihavnene i Danmark, beder nu den nye S-regering om at tage problemet med fiskeriet og Brexit ekstra alvorligt og tænke det ind i det akutberedskab.Det kan koste milliardomsætning og hundredvis af danske arbejdspladser, hvis advarslen siddes overhøring.

Der er stor risiko for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) forleden og regeringen har derfor intensiveret sine Brexit-forberedelser med blandt andet en ny ministergruppe.

Værdi af landinger af fisk i danske havne i 2018

Danske Havne henleder i den anledning regeringens opmærksomhed på, at alene fem havne i Jylland udgør krumtappen for faciliteringen af dansk fiskeri. Målt på værdien af landinger, udgjorde disse fem havne ca. 85 procent af landingerne i de danske havne, som ialt udgjorde 4,2 mia. kr. sidste år.

Så efterhånden som Brexit kommer nærmere, bliver det også tydeligt, hvad der er på spil for de danske fiskerihavne, hvis EU og Storbritannien ikke lander en aftale og det ender med en »No-Deal-Brexit«. Fiskerne henter nemlig omkring 40 procent af deres fangster i britisk farvand. En mængde og i en størrelse der i en rapport fra AAU (Aalborg Universitet) vurderes til at have en værdi omkring 1 mia. kr. og ca. op til 844 arbejds-pladser i fiskeindustrien der står på spil og dermed er i fare for at gå tabt.

Danske Havne skiver i et nyhedsbrev, at organisationen mødtes med de vestjyske fiskerihavne, der står for størstedelen af dansk fiskeri, og her var der et klart ønske om, at man fra politisk hold har fokus på at sikre bedst mulige rammevilkår for fiskerne og fiskerihavnene frem imod Brexit.

Direktør Tine Kirk Pedersen fra de Danske Havne understreger i nyhedsbrevet, »Vores fiskerihavne spiller en vigtig rolle. Vi taler om i tusindvis af arbejdspladser, og det handler altså ikke kun lige om dem, der arbejder på havnen. Det handler også i høj grad om lokalsamfundene, der på mange måder er bundet sammen med havnene. Fiskeriet er vigtigt for hele branchen, fordi det afleder mange job til alle dem, der eksempelvis tager imod fisken, dem, der forarbejder fisken, og dem, der transporterer den videre. Derfor håber vi selvfølgelig også fra Danske Havnes side på, at de danske politikere har solidt fokus på emnet og tænker det ind i det nye Brexit-akutberedskab. Og vi gør i al ydmyghed opmærksom på, at der er det særlige ved fiskerierhvervet, at det genererer beskæftigelse i dele af Danmark, der ikke er særlig forvænt med investeringer.«

Bekymring i fiskerihavnene
Brexit lader til at stå højest på dagsordenen hos mange aktører i øjeblikket. Alene usikkerheden om udfaldet af forhandlingerne og konsekvenserne for den danske fiskerisektor kan allerede i dag være udslagsgivende for, at ellers rentable investeringer i den danske fiskerisektor udskydes eller helt undlades. Det mener man i hvert fald i landets fiskerihavne, og der er derfor stor bekymring at spore i blandt andet Thyborøn Havn, der er blandt Danmarks største fiskerihavne:

»Som for alle andre store fiskerihavne i Danmark, så er også fiskeriet i Thyborøn afhængig af muligheden for at fiske i britisk farvand. Det gælder ikke mindst for industrifiskeriet efter især tobis til fiskemelsindustrien. Udsigten til et hårdt Brexit giver derfor en del usikkerhed i hele fiskeriet, som selvfølgelig risikerer at smitte af på hele følgeerhvervet og investeringerne i fiskeriet,« siger Jesper Holt Jensen, der er havnedirektør i Thyborøn, og som afslutningsvis forklarer, at situationen lige nu er, at vi bare må se tiden an og håbe på, at fiskeriet ikke bliver glemt i de forhandlinger, der vil følge efter et scenarie uden en Brexit-aftale mellem EU og Storbritannien.

Danske Havnes direktør Tine Kirk Pedersen tilføjer:
”I næste uge tager vi hul på udmøntningen af midler i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021 – 2027. Det er her afgørende, at der prioriteres midler til fiskerihavnene, så vi beholder et højt investeringsniveau på trods af usikkerhederne forbundet med Brexit. Det ønsker vi os af S-regeringen, og jeg føler mig sikker på, at den er lydhør.«