Bilag 6 meddelelse om vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.
Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Med virkning fra og med torsdag den 1. oktober 2015 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Vilkårene er gældende for fangstrejser, der påbegyndes den 1. oktober eller derefter, og det er indtil videre fortsat forbudt på samme fangstrejse at fiske industriarter i både Nordsøen og i

Skagerrak/Kattegat.
Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen.
Fartøjer der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende fangstrejser, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.
Fartøjer der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat må maksimalt have 33 % bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende fangstrejser, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.
Fartøjer der fisker sperling i Skagerrak må maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende fangstrejser, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 20 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fixpunkter for sildebifangster i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat,
For bifangster af sild i Nordsøen fastsættes et fixpunkt på 10.000 tons. Såfremt mængden vurderes opfisket inden årets udgang, skal vilkårene for et fortsat industrifiskeri i Nordsøen i den resterende del af året genovervejes.

For bifangster af sild i Skagerrak/Kattegat fastsættes som fixpunkt en mængde på 1.000 tons for hver af månederne oktober og november samt 500 tons for december måned. Såfremt de til månederne afsatte mængder vurderes opfisket vil fiskeriet blive forbudt i den resterende del af den pågældende måned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. oktober 2015.