Bilag 6 – Procentsatser for tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer

Procentsatser for tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer, samt forlængelse af frist for frameldelse af tilladelse som fangstkvotefartøj
Procentsatser for tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer, samt forlængelse af frist for frameldelse af tilladelse som fangstkvotefartøj

I § 173, stk. 3 og § 175, stk. 5 i Reguleringsbekendtgørelsen for 2013 (Bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012 om regulering af fiskeriet i 2013 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år) er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangstkvotetilladelse i det enkelte farvandsområde.

På baggrund heraf meddeles, at procentsatserne for ekstra mængder i 2013 er følgende:

Fangstkvotefartøjer som fisker med trawl, snurrevod, garnredskaber eller liner i Nordsøen og Skagerrak, kan i 2013 få tildelt ekstra årsmængder med 30 % for årsmængder indtil 100 tons, og 20 % for årsmængder over 100 tons i forhold til fartøjets årsmængder baseret på fartøjets FKA den 1. januar 2013, jf. § 173 stk. 3.

Ejere af fangstkvotefartøjer, der er ejer eller medejer af andre fartøjer med årsmængder af torsk, kan tildeles ekstra årsmængder af torsk, på baggrund af de årsmængder af torsk, der overføres fra disse fartøjer til fangstkvotefartøjet. Der vil første gang den 1. marts 2013 være mulighed for tildeling af yderligere ekstra mængder, jf. § 175, stk. 5.

Ejere af fangstkvotefartøjer, der tildeles ekstra årsmængder af torsk jf. reglerne i kystfiskerordningen, kan tildeles yderligere ekstra årsmængder af torsk på baggrund af disse mængder.

Fangstkvotefartøjer er fartøjer der d.d. er udstyret med en fungerende elektronisk overvågningsenhed (kamera overvågnings udstyr inkl. kontrolboks til indsamling af sensordata).

Fristen for frameldelse af tilladelse som fangstkvotefartøj er den 15. februar 2013, jf. § 173, stk. 2. Det er en betingelse for at framelde fartøjet, at der ikke er anvendt noget af den ekstra årsmængde. Det vil være muligt at framelde tilladelsen delvist, således at den fremover kun gælder for Skagerrak og Nordsøen eller Østersøen.

Framelding indsendes pr. e-mail til spj@naturerhverv.dk

Det vil ikke være muligt at ansøge om tilladelse som fangstkvotefartøj for fartøjer, der ikke allerede har tilladelse i 2013, som anført i § 176.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 21. Januar 2013.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com