Årets sidste fangstdag for ål er onsdag den 31. oktober 2018

Årets sidste fangstdag for ål er onsdag den 31. oktober 2018

EU-Kommissionen besluttede i december måned 2017, at indføre en lukkeperiode i samtlige EU-medlemslande for det erhvervsmæssige fiskeri efter ål.

Det var herefter op til det enkelte medlemsland at træffe beslutning om lukkeperiodens ikrafttræden.

I Danmark blev det besluttet at lukkeperioden skulle være i perioden fra torsdag den 1. november 2018 til og med torsdag den 31. januar 2019.

Fiskeriet af ål skal derfor stoppes onsdag den 31. oktober, der overholder det regelsæt for fiskeri efter ål, som er udarbejdet med henblik på opfyldelse af EU-Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.

For erhvervsfiskere betyder det, at deres samlede indsats i ålefiskeriet skal reduceres over en 5-årig periode og for erhvervs- og bierhvervsfiskere indebærer de nye regler, bl.a. at antal og typer af redskaber begrænses og at ålefiskeriet fremadrettet kræver en særlig tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Men selvom der er et forbud med fiskeri af ål, så betyder det ikke et forbud mod redskaberne. For i perioden må der fortsat fiskes efter andre arter, hvis en række betingelser er opfyldt. En af dem er, at maskemålet i rusen skal være på mindst 60 mm, og der må ikke være ruser på bundgarn. Det er reglerne fra 2015, der beskriver hvordan et fiskeri efter andet end ål med denne type redskaber kan foregå. Samtidig kræver det en anmeldelse til Fiskeristyrelsen om, at man vil fiske.

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand fra torsdag den 1. november 2018 til og med torsdag den 31. januar 2019. – § 1. Erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt i perioden fra torsdag den 1. november 2018 til og med torsdag den 31. januar 2019. – § 2. Ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber må i den i § 1 nævnte periode anvendes til andet end ålefiskeri, hvis betingelserne i § 7, stk. 2-5, i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand er opfyldt. – Stk. 2. Hvis ål fanges i de i stk. 1 nævnte redskaber i den i § 1 nævnte periode skal disse straks genudsættes. – § 3. Det er tilladt i den i § 1 nævnte periode at opbevare, lande og sælge ål fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. november 2018. – Stk. 2. Fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke hvert af disse med navn, adresse og ålebedriftsnummer eller nummer tildelt af Fiskeristyrelsen, jf. § 16, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand. Mærkningen skal være vandfast, synlig og let læselig.Stk. 3. Fiskeren skal indsende lagerliste over opbevarede ål pr. 31. oktober 2018. Lagerlisten skal indeholde oplysninger om indholdet af levende ål i det enkelte hyttefad, den enkelte opbevaringsruse eller lignende.Stk. 4. Fiskeren skal senest den 2. november 2018 sende lagerlisten til Fiskeristyrelsen på e-mail: aal@fiskeristyrelsen.dk. Skabelon til brug for udarbejdelse af lagerliste findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk.Stk. 5. Fiskeren skal til hver en tid kunne oplyse indholdet af det enkelte hyttefad, den enkelte opbevaringsruse eller lignende til Fiskeristyrelsen og fiskeren skal ved hver ændring opdatere lagerlisten.

Straffebestemmelser – § 4. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 1 til 3. – Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. – § 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2018 og ophæves automatisk den 1. februar 2019. Underskrevet Udenrigsministeriet, den 5. oktober 2018 minister Eva Kjer Hansen

I bekendtgørelsen står der videre, at selvom fiskeriet er forbudt i den tre måneder lange periode, så kan det ikke undgåes, at der vil gå ål i redskaberne. Sker det skal de straks genudsættes.

Ål, som er fanget inden stopperiodens ikrafttræden, må fortsat sælges efter 1. november. Er der tale om opbevaring af levende ål kræver det en lagerliste for opbevaring af ål, så der kan holdes tal på mængden af ål i hyttefade og opbevaringsruser.

Redskaberne skal tages ind

Hvis man kun fisker efter ål med sine redskaber, så skal disse bringes på land inden torsdag den 1. november 2018. Hvis man ikke når det på grund af for eksempel vejret, så skal de ål, der er i redskabet efter den 31. oktober straks genudsættes.

Kilde. Fiskeristyrelsen og Fiskeritidende.dk FiskerForum.dk