Totalkvote på kongekrabbe i 2011/2012

Totalkvote på kongekrabbe i 2011/2012

“Basert på råd fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet går jeg inn for en økning av kvoten på kongekrabbe i kvoteregulert område for kommende sesong.”
Totalkvoten i det kvoteregulerte området øst for 26°Ø er satt til 1200 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber, noe som innebærer en kvoteøkning på ca 33 % fra forrige sesong. Samtidig reduseres minstemålet fra 137 til 130 mm skjoldlengde, for både hann- og hunnkrabber,” sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Av kvoten på hannkrabber settes 100 tonn av til skadede krabber, for å bidra til at også denne delen av bestanden utnyttes kommersielt. Kvoteøkningen og redusert minstemål vil samlet sett innebære en liten økning av beskatningstrykket i det regulerte området. Det reduserte minstemålet bidrar til en viss økning av fangstbar bestand, og legger til rette for et mer rasjonelt fiske for den enkelte. Dette vil også kunne bidra til redusert spredning av bestanden, ettersom store hunnkrabber trolig er vesentlig for å spre bestanden til nye områder.

– I det todelte forvaltningsregimet for kongekrabbe som Stortinget har vedtatt, skal bestanden i det regulerte området øst for 26°Ø forvaltes på en måte som skaper næringsaktivitet og sysselsetting i området. Den fastsatte totalkvoten vil gi grunnlag for en betydelig aktivitet i området også kommende sesong, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fiskeridirektoratet vil snart sende på høring reguleringsforslag for det kommende reguleringsåret, som løper fra 1. april 2011 til 31. mars 2012. Høringen vil bli gjennomført med tre ukers høringsfrist.