Tobis er ubestridt Danmarks vigtigste proteinfisk

Tobis er ubestridt Danmarks vigtigste proteinfisk

Den lille industrifisk, som har så stor samfundsøkonomisk betydning og effekt, at selv en mindre reduktion i kvoten, umiddelbart kan aflæses på driftsresultatet i de større danske fiskerihavne, hos både fiskere, forarbejdningsindustrien og de fiskerelaterede serviceerhverv samt havnene selv, har de sidste dage været midtpunkt i en større international konference i København.

Specielt tobis, har været »hovedpersonen« i NaturErhvervs stort anlagte konference, med repræsentanter fra alle organisationerne, DTU Aqua, ICES og Naturstyrelsen samt fødevareministeriet, såvel udenlandske interesseorganisationer samt fiskerene og deres foreninger og organisationer. Ligeledes var der repræsentanter fra fiskeolieindustrien og Marine Ingredients Denmark, der alle aktivt deltog i de sidste dages panel-diskusioner og Work Groups.

Faglighed og saglighed blev samlet

På konferencen præsenterede repræsentanter fra DTU Aqua og ICES indledningsvis resultaterne fra den nylige ICES benchmark af tobis. Som afslutning blev resultatet af det for nyligt afsluttede skrabetogt fremlagt for arbejdsgrupperne på konferencens anden dag, hvor der blev drøftet forskellige muligheder for en fremtidig forvaltning af tobis:

  • Fastsættelse af en start-kvote, som sikrer, at fiskeriet altid kan komme i gang
  • Hvordan man får udnyttet fangstpotentialet i områder med lave fangstrater (sydlige Nordsø) og får det integreret i rådgivningen
  • Hvordan man kan opnå større stabilitet i TAC gennem fastsættelse af en forvaltningsmodel med minimum-maximum-niveauer
  • Hvordan man kan opnå fleksibilitet mellem forvaltningsområderne

Det var nyttige diskussioner, der med gruppernes endelige konklusioner og resultater, sidst på konferencen blev fremlagt for alle øvrige deltagere. En slags »facitliste og idébank«, som leder videre til det vigtige arbejde der nu udestår med at formulere en ny forvaltningsmodel for tobis.

Både positive og negative reaktioner

Specielt fra industriens side blev der udtrykt skuffelse over, at man opretholder en områdebaseret forvaltning af tobisbestanden i Nordsøen, men det er dog positivt, at der er ændret på områderne, så de bedre passer til fiskeriet.

Ligeledes var der tilfredshed med, at den norske zone nu er adskilt fra EU-zonen, hvilket vil give mere præcise bestandsvurderinger i EU-zonen. Der er samtidig indført nye biologiske referenceværdier for bestanden, hvilket også forventes at få en positiv indvirkning på fiskeri mulighederne.

Fiskeriet skal i højere grad bidrage til vurderingen af bestandsstørrelsen.

I en kommentar til hele konferencen, knyttede direktør for Marine Ingredients Denmark & EUfishmeal Anne Mette Bæk Jespersen følgende til FiskerForums spørgsmål, om konferencen havde givet det forventede resultat. Hun pegede på og præciserede som tidligere, at branchen vil have stor gavn af en samlet national strategi for industrifiskeriet. Netop med fokus på at styrke råvaregrundlaget, optimere værdikæderne og sikre erhvervet optimale rammevilkår. Men hun understregede dog videre, at der fortsat er bekymring i erhvervet for, om skrabetogterne er den bedste måde at vurdere bestandsstørrelsen på, og et ønske om at bruge data fra fiskeriet mere i vurderingen af bestandsstørrelsen.

Danmark er verdens 4. største eksportør af fiskemel og næststørste eksportør af fiskeolie. Med en samlet eksportværdi på 3,5 mia. kr. er Danmark ubestridt Europas førende producent. Globalt er både fiskemel og fiskeolie højt efterspurgte produkter, hvilket giver branchen særdeles gode udviklingsmuligheder.
Danmark er EU’s største industrifiskenation og kortlivede arter som tobis, sperling og brisling udgør en betydelig del af det danske fiskeri. Industrifiskeriet bidrager til en væsentlig del af økonomien i de større fiskerihavne, og sektoren er medvirkende til vækst, udvikling og arbejdspladser i en række kystsamfund.