Startvilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Danmark forventes i 2011 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen på mindst 322.297 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på de nye forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011:

Fortsæt med at læseStartvilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Bilag 6 – Startvilkår for tobisfiskeriet 2011

Danmark forventes i 2011 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen på mindst 322.297 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på de nye forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011:

Fortsæt med at læseBilag 6 – Startvilkår for tobisfiskeriet 2011

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-269-2010 Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011 Erstatter: J-122-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 15. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11,12, 16 og 37 fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis i 2011. § 2 Fiske etter tobis i Norges økonomiske sone Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 60 000 tonn tobis fra og med 23. april 2011 til og med 23. juni 2011 innenfor følgende områder i Norges økonomiske sone avgrenset av linjer mellom følgende posisjoner: a) Inner Shoal sør 1. Nord 56 grader 40 minutter. Norsk sektorlinje i vest. 2. Nord 56 grader 40 minutter. Øst 4 grader 32 minutter. 3. Øst 4 grader 32 minutter Norsk sektorlinje i sør Rett linje rett sør. 4. Herfra videre langs den ytre grensen i Norges økonomiske sone til punkt 1. b) Outer Shoal sør – Snurreplassen – Triangel, 1. Nord 57 grader 14 minutter. Øst 4 grader 32 minutter. 2. Nord 57 grader 14 minutter. Øst 5 grader 18 minutter. 3. Norsk sektorlinje i sør. Øst 5 grader 18 minutter. Rett linje rett sør 4. Norsk sektorlinje i sør. Øst 4 grader 32 minutter. Rett linje rett sør c) Vestbanken øst 1. Øst 5 grader 55 minutter Norsk sektorlinje i sør. Rett linje rett sør 2. Nord 58 grader 30 minutter. Øst 5 grader 55 minutter. 3. Nord 58 grader 30 minutter. Norsk sektorlinje i øst. 4. Herfra videre langs den ytre grensen i Norges økonomiske sone til punkt 1. Maksimalkvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse fastsettes på grunnlag av basiskvoten (100 % av konsesjonskapasitet). Maksimalkvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). § 3 Totalkvote og maksimalkvote ved fiske i EU-sonen Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 20 000 tonn tobis i EU-sonen i ICES statistikkområde IV. Maksimalkvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse fastsettes på grunnlag av basiskvoten (100 % av konsesjonskapasitet). Maksimalkvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). § 4 Minstemål og innblanding under minstemål I fisket etter tobis er det forbudt å fiske tobis mindre enn 10 cm. Fartøy som fisker etter tobis kan ha inntil 10 % tobis under minstemål i antall i de enkelte fangster og ved landing. § 5 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 6 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. § 7 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping Er tobis forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 8 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, eller områdekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011