Nyhedsbrev vedrørende udviklingen i tobisfiskeriet

Nyhedsbrev vedrørende udviklingen i tobisfiskeriet

Fiskeridirektoratet har d. 22. juni udsendt en orientering om udviklingen i årets tobis fiskeri. Afregningerne nåede i april et toppunkt med en gennemsnitspris på 1,67 – i juni er prisen indtil videre faldet til 1,52 kr.
1. Danske tobiskvoter og faktiske danske fiskerimuligheder for tobis.

Rådet vedtog i denne uge de endelige kvoter for tobis i EU-farvande for 2011. I nedenstående tabel er vist de endelige danske kvoter, kvoteoverførsler, aktuelle kvoter efter overførsler og registrerede fangster opgjort pr. 21. juni 2011:

Se i vedhæftede fil skema over forvaltnings områder med angivelse af kvoter og fangster.

Danmark har pr. 20. juni 2011 bortbyttet samlede kvoter af tobis i forvaltningsområde 1 på i alt 31.047 tons til andre medlemslande. Dette er sket til gengæld for modydelser i form af andre fiskearter så som sild, blåhvilling, makrel og brisling (sidstnævnte i Østersøen) og for tobiskvoter i andre forvaltningsområder.

Danske fartøjer har i 2011 ikke mulighed for at fiske tobis i norske farvande.

2. Udviklingen i tobislandinger.

Der er den 21. juni 2011 registreret danske landinger (afregninger) af tobis fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på i alt 259.163 tons, heraf er 233.102 tons fisket i forvaltningsområde 1 (Dogger Bank området). Langt hovedparten af landingerne er foretaget i Danmark, men der har også været landinger på Færøerne (ca. 6.800 t) og i Norge (3.814 tons).

De danske landinger af tobis i april måned på godt 65.000 tons og i maj måned på godt 143.000 tons var i begge tilfælde de højeste siden 2002. Derimod ser juni måned ud til at blive under normalen for de senere år. Den gennemsnitlige afregningspris for tobis i april måned var på 1,67 kr./kg., hvilket er den højest registrerede nogensinde for april måned, mens gennemsnitsprisen i både maj (1,60 kr./kg.) og juni måned (ca. 1,52 kr./kg.) ligger lidt under niveauet for 2010.

Dagsfangsterne har som ventet vist store udsving i løbet af sæsonen. De toppede i maj måned, hvor enkelte større fartøjer havde dagsfangster på op til 1000 tons. I begyndelsen af juni var der stadig eksempler på pæne dagsfangster, mens fiskeriet nu er kraftigt aftaget og antallet af deltagende fartøjer er stærkt reduceret.

3. Aktuel dansk aktivitet i tobisfiskeriet.

Det danske tobisfiskeri har siden åbningen den 1. april 2011 langt overvejende fundet sted i den britiske del af forvaltningsområde 1. Efter en periode i juni måned med aftagende fiskeri i dette område, har de endnu aktive større fartøjer forsøgt sig i andre områder, herunder i den tyske og nederlandske del af område 2. Men tendensen synes klar – tobissæsonen nærmer sig nu sin afslutning.

De endnu aktive mindre fartøjer fisker nu næsten alle i den danske del forvaltningsområde 2. Det mere kystnære tobisfiskeri var i år meget længe om at komme i gang og kom vel aldrig rigtigt i gang i område 3 (Skagerrak og den centraløstlige del af Nordsøen). Nogle få fartøjer har fisket tobis i Kattegat, hvor fiskeriet nu er lukket, da den beskedne danske kvote på 410 tons er mere end opfisket.

I 2011 har i alt 97 danske fartøjer været aktive i tobisfiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, mens det tilsvarende tal for 2010 var 86 fartøjer. Generelt har antallet af deltagende danske fartøjer i tobisfiskeriet dog været faldende over en årrække efter indførelsen af individuelle omsættelige kvoter (IOK) for tobis og andre arter.

4. Andre landes tobisfiskeri.

Sverige (12.277 t), Storbritannien (7.308 t) og Tyskland (511 t) er de andre medlemslande, der udover Danmark råder over kvoter for tobis i EU-farvande.

Sverige har ved kvotebytter med Danmark forøget deres tobiskvote til 31.900 tons. Svenske fartøjer har pr. 21. juni 2011 landet godt 31.500 tons tobis i Danmark.

Tyskland har en kvote på ca. 10.400 tons efter bytter med Danmark og Storbritannien. Der er pr. 21. juni 2011 registreret samlede tyske landinger fra 3 fartøjer på i alt ca. 9.000 tons i Danmark.

Storbritannien har en kvote på 6.255 tons efter bytter. To britiske fartøjer har pr. 21. juni landet godt 6.000 tons tobis i Danmark.

Litauen har byttet sig til en kvote på 2.500 tons. Et litauisk fartøj har pr. 21. juni landet ca. 1.650 tons tobis i Danmark.

Norge:

Norge åbnede tobisfiskeriet den 1. april 2011 i EU-delen af Nordsøen, hvor norske fartøjer har en kvote på 20.000 tons tobis, og den 23. april i norsk zone, hvor den norske kvote oprindeligt var på 60.000 tons, men siden er forhøjet til 90.000 tons.

De første norske landinger af tobis fandt sted den 25. april 2011 og der er pr. 21. juni 2011 indmeldt samlede norske landinger af tobis på ca. 109.000 tons, hvoraf 89.600 tons er fra norsk zone (område 3) og 19.383 tons fra EU-farvande (område 1). Der er pr. 21. juni registreret 3 norske landinger af tobis i Danmark på tilsammen 1.400 tons