Forskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord.

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-262-2010 Forskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord. Gyldig fra: 14. 12. 2010 Bergen, 14. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 14. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt: § 1 Forbudet mot å fiske kystbrisling og sild med lys eller lysebåt øst for Lindesnes trer i kraft fra og med 3 januar 2011. § 2 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 3 Denne forskrift trer i kraft straks ESEW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord.

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-232-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 Erstatter: J-169-2010 Gyldig fra: 19. 11. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 19. 11. 2010 Fiskeridirektoratet har 19. november 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 12 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2009 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 § 10 tredje ledd fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 21. desember 2009 nr. 1742 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 gjøres følgende endringer: § 5 tredje ledd (nytt) skal lyde: Maksimalkvotene angitt i første og andre ledd oppheves fra og med 19. november 2010. § 6 andre ledd (nytt) skal lyde: Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 19. november 2010. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 21. desember 2009 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12, 13 og 16 og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 21, jf kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sei sør for 62°N i 2010. § 2 Totalkvote Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil 56 563 tonn sei sør for 62°N i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i EU-sonen i ICES statistikkområdene IV og IIIa. Av dette kvantum avsettes 250 tonn til forsknings- og undervisningsformål. Norske fartøy kan fiske 101 tonn i Færøyenes fiskerisone. Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter Fartøy som fisker med not kan fiske og lande inntil 5500 tonn. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 8000 tonn. Fartøy som fisker med trål kan fiske og lande inntil 42 813 tonn, herunder kan: a) fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 27 603 tonn. b) fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 8 025 tonn, hvorav 3000 tonn avsettes til dekning av bifangst av sei som går til oppmaling i industritrålfisket. c) fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 7 184 tonn. § 4 Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan maksimalt fiske og lande inntil 600 tonn. Maksimalkvoten angitt i første setning oppheves fra og med 16. juni 2010. Fisket stoppes når gruppekvoten er oppfisket. § 5 Maksimalkvote for fartøy med torsketråltillatelse Fartøy med torsketråltillatelse og som er registrert som fabrikktrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 1680 tonn. Fartøy med torsketråltillatelse som er registrert som ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 1200 tonn. Maksimalkvotene angitt i første og andre ledd oppheves fra og med 19. november 2010. § 6 Maksimalkvote for fartøy med seitråltillatelse Fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,00 kan maksimalt fiske og lande inntil 1200 tonn. Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 19. november 2010. § 7 Maksimalkvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse Fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn, faktor 1,0. Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket 325 tonn sei eller mer i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn, faktor 1,0. Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket mindre enn 325 tonn sei i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 250 tonn, faktor 0,5. Maksimalkvotene skal også dekke bifangst av sei i fartøyenes pelagiske trålfiske. Maksimalkvotene angitt i første, andre og tredje ledd oppheves fra og med 20. august 2010. § 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Ved utskiftning eller forlengelse av fartøy med seitråltillatelse til større fartøy etter 31. desember 2001 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. § 9 Bifangst Når fisket er stoppet, kan det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tas inntil 10 % bifangst av sei rund vekt i de enkelte fangster og av landet fangst. § 10 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konvensjonelle havfiskefartøy når det gjenstår 1400 tonn sei av gruppekvoten. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 eller § 31 i lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) av 26. mars 1999. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 12 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010. TM/EW Kategoriene Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010

Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon.

Melding fra fiskeridirektøren J-218-2010 Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (suk) Gyldig fra: 18. 10. 2010 Bergen, 21. 10. 2010 Fiskeridirektoratet har den 18. oktober 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 § 26 fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Alt fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (SUK-gruppen) stoppes med virkning fra 18. oktober 2010 kl 16.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 18. oktober 2010 kl 18.00. § 2 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. IB/EW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon.

Bilag 6 – Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen

  • Post category:Nyheder

Bilag 6 - Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak Den til MAF-fartøjer disponible mængde rødspætter i Skagerrak er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak med MAF-fartøjer med virkning fra og med søndag den 3. oktober 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Skagerrak fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 5. oktober 2010. MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1312 med årsmængde af rødspætter i Skagerrak er undtaget fra forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak. MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen Den til MAF-fartøjer disponible mængde kulmule i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af kulmule i Nordsøen med MAF-fartøjer med virkning fra og med søndag den 3. oktober 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 5. oktober 2010. MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1323 med årsmængde af kulmule i Nordsøen er undtaget fra forbud mod fiskeri af kulmule i Nordsøen. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 3. oktober 2010.

Fortsæt med at læseBilag 6 – Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen

Bilag 6: FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: ”FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak Den til FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak afsatte mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak fra og med tirsdag den 21. september 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Skagerrak fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med torsdag den 23. september 2010. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. september 2010”

Fortsæt med at læseBilag 6: FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak