Stop for råstofindvinding i Øresund

Stop for råstofindvinding i Øresund

Tydligere kan det vist ikke siges, men trods de mange tunger der taler samme sprog, om at stoppe sandsugningen i Øresund, der spænder over hele paletten af forskellige politiske partier og ngo´er, lystsejlere, dykkere og lystfiskere samt miljøorganisationer og erhvervsfiskere, pumpes der stadigvæk lystigt i Øresund.

Flere rapporter viser ellers at sandsugning ødelægger vigtige levesteder for torsk og rødspætte i Øresund. Dette fik Lisbeth Bech Poulsen (SF) til i Folketinget i maj måned, direkte at spørge Miljøminister Esben Lunde Larsen, om hvorvidt ministeren ville stoppe sandsugning i Øresund for at fremme biodiversiteten i sundet.

Dette afviste Esben Lund Larsen blankt, på linje med sin forgænger i faget Eva Kjer, der ligeledes tidligere ikke så nogen grund til at stoppe det, som ministerne kalder for en nødvendighed, for citat Esben Lunde Larsen: »Vi har brug for sand og grus til boliger og trafikanlæg. Og for at kunne dække vores samlede behov for råstoffer, har vi behov for både at indvende på land og på vand,« refereret fra en artikel i Altinget. Ministeren påpegede dog at der allerede idag tages hensyn til konsekvenserne for fiskeriet og miljøet, inden der gives tilladelse til at indvinde råstoffer i Øresund.

Men dobbeltmoralen skriger til himlen her

For i dette rekreative og smukke sund mellem Sverige og Danmark, har man siden 1930`erne haft trawlforbud. Altså forbud mod slæbende redskaber langs havbunden samt et forbud mod dette fiskeri, for at sikre uhindret passage for den massive skibstrafik der er i området.

Ved sandsugning bruges der ekstremt tungt maskineri til at suge sand fra havbunden, ovenikøbet af skibe der er meget lidt mobile. Logikken er derfor uhyre svær at få øje på, hvilket også har fået den internationale interesseorganisation Oceanas adm. direktør Lasse Gustavsson til at udtale, »Det er forbløffende, at den danske regering har tilladt denne destruktive aktivitet til at fortsætte så længe, R03;R03;uden hensyntagen til omfanget af skaderne på disse unikke områder.«

Sandsugningens destruktive påvirkning af det marine liv i Øresund, er i mange tilfælde nærmest irreversibel, en påvirkning der ikke står til at vende. Indvindingen af de store mængder af sand fra havbunden har store konsekvenser, når hele områder af disse produktive habitater fjernes, og havdybden øges. I betragtning af betydningen af disse områder for kommercielt vigtige fisk som torsk og rødspætte, udgør den fortsatte sandsugning en særlig trussel mod det fremtidige fiskeri i Øresund.

Forkæmperen for »Nej til sandsugning i Øresund«, fortæller videre at sandsugning ikke er tilladt i svensk farvand, men stadig foregår uhindret på de danske lavvandede sandbanker, der er vitale fouragerings- og opvækstområder for en lang række fiskearter. Dette er resultater og kendsgerninger fra en række rapporter der i går blev præsenteret på et møde afholdt af Naturstyrelsen om de miljømæssige effekter og konsekvenser af sandsugning i Øresund.

Forskningstogt viste sandsugningshuller uden tegn på naturlig retablering.

Organisationen Oceana skriver videre i deres pressemeddelelse, at man i april måned 2016 udførte et forskningstogt i Øresund, for at dokumentere den marine biodiversitet og de menneskelige aktiviteter, der truer den, herunder sandsugning.

Trods formodninger om, at de påvirkede områder retableres naturligt over tid, er det i strid med fund fra steder såsom Lomma bugten i Sverige, hvor sandsugningshuller skabt for over et halvt århundrede siden, stadig ikke viser nogen tegn på en sådan »naturlig retablering«.

Kun begrænsede undersøgelser er blevet udført af de danske myndigheder for at vurdere effekterne af sandsugning. Disse undersøgelser har ikke taget højde for de langsigtede effekter, eller påvirkning af de arter, der lever nedgravet i sandet, og som øjensynligt vil blive påvirket i højest grad.

Så sent som i sidste måned, støttede organisationen Oceana op om et forslag fremsat af liste Ø (Enhedslisten), liste R (De Radikale) og liste K (De konservative) om at forbyde sandsugning i Øresund. Interesseorganisationen vil fortsat opfordre de danske politikere til at følge Sveriges eksempel og sætte en stopper for disse aktiviteter.