Særlige vilkår i tilladelse nr. 1200 til torskefiskeri i Østersøen

Særlige vilkår i tilladelse nr. 1200 til torskefiskeri i Østersøen

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har netop udsendt en orientering om at det er konstateret, at der i fiskeriet af fladfisk i vestlige Østersø, i flere tilfælde har været meget store bifangster af torsk.

Det var med beslutningen om at tillade et målrettet fiskeri efter fladfisk ikke hensigten, idet der ved målrettet fiskeri efter fladfisk forudses fangster, hvor målarterne tilsammen udgør mindst 90 % af den ombordværende fangst.

For at begrænse omfanget af torskebifangster i målrettet fiskeri efter fladfisk indføres der nu et nyt vilkår i tilladelser til torskefiskeri i Østersøen.

Vilkåret er som følgende:

  • Fartøjer, der i perioden fra 25. februar og frem til den 31. marts 2017 ved fiskeri i den vestlige Østersø, gør brug af den nationale undtagelse og udøver fiskeri efter fladfisk, skal dersom fangsten på en fangstrejse ikke består af mindst 90 % lovlige målarter og højst 10 % bifangst af torsk umiddelbart efter fangstrejsens afslutning frivilligt undlade at udøve nogen form for fiskeri i perioden frem til 31. marts 2017.
  • Er der tale om en fangstrejse, der afsluttes den 16. marts eller derefter, skal perioden, hvor der ikke udøves nogen form for fiskeri være af 15 dages varighed regnet fra fangstrejsens afslutning.
  • Såfremt et fartøjs fiskeri resultere i, at der i en periode skal undlades at udøve nogen form for fiskeri, og dette ikke efterleves, medfører det en periodevis inddragelse af fartøjets tilladelse til fiskeri af torsk i Østersøen med tilsvarende fradrag af årsmængde.

Der vil snarest blive udsendt nye tilladelser til fartøjer, der har tilladelse til torskefiskeri i Østersøen.

Ovenstående nye vilkår vil fremgå af disse tilladelser.