Redskaps- och fiskestopp för torskfiske i Nordsjön

Förbud mot fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön från och med den 30 augusti 2010.
Förbud mot fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön från och med den 30 augusti 2010.

Årets svenska kvot av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön är i det närmaste uppfiskad. Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av torsk i området från och med måndagen den 30 augusti 2010 och till årets slut. Efter den 31 augusti 2010 är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Sådan torsk får inte heller försäljas i första led efter den 1 september.

Förbud mot svenskt fiske med vissa redskap i EU:s fiskevatten i Nordsjön
I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskebestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs, finns bestämmelser om vissa redskapsbegränsningar för fiske efter torsk i Nordsjön med bottentrålar, snurrevad och liknande släpredskap, med undantag av bomtrålar. Begränsningarnas syfte är att minska utkast av torsk.

Som en följd av ovanstående förbud mot svenskt fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön har Fiskeriverket beslutat om redskapsbegränsningar av allt svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Nordsjön med bottentrål med en maskstorlek om 35 millimeter eller mer och med snurrevad. Enbart selektiva redskap som inte fångar torsk är därför endast tillåtna från och med den 30 augusti och till och med den 31 december 2010 i nämnda område.

Angående egenskaperna för den tillåtna bottentrål med maskor på 90mm eller större som är tillåten under stoppet säger TAC och kvotförordningen (Rådets förordning (EG) nr 43/2009) i tillägg 4 till bilaga III följande:

1. Den första mittsektionen (fäst vid undertelnen), de översta och understa vingarna ska vara minst två maskor långa. För dessa nätsektioner ska den utsträckta längden av varje enskild maska vara minst 240 cm.

2. Varje maska i den första övre panelen (fäst vid övertelnen) och i den andra mittsektionen ska vara minst 80 cm. Varje maska i den andra övre panelen och den tredje undre mittsektionen ska vara minst 20 cm.