Point regler straffer dobbelt

Point regler straffer dobbelt

Fra årsskiftet 2013 har NaturErhvervstyrelsen fået en strafmulighed mere overfor licensindehavere der overtræder fiskerilovgivningen.
En straf er på sin plads, når man bevist overtræder gældende lovgivning. Men ingen regler uden undtagelser. Gråzone afgørelser hvor en fisker skønner forkert og uforvarende kommer til at fiske flere procent fisk af andre arter, end kvoteloven forskriver, bør kunne modtage en advarsel for overtrædelsen og ikke en straf som beskrevet nedenfor.

Dom i sag mod en kattegat fisker, som landende 9,24 tons fisk til industriformål.
Dette gav inddragelse af tilladelser til industrifiskeri i alle farvande, til at fiske årsmængder af de kvoter, der er omfattet af regulering med fartøjskvoteandele, for så vidt angår industriarter, herunder for brisling i Skagerrak og Kattegat , samt for brisling i Østersøen og Bælterne, for pågældende fartøj.

Begrundelsen for dommen
Under losningen af fartøjet blev der udtaget en repræsentativ prøve af fangsten. Der blev udtaget 13 stikprøver på i alt 120,84 kg svarende til 11,5 promille af fangsten. Resultatet af artsfordelingen i fangsten viste, at lasten indeholdt 59,3 % sild, 39,0 % brisling og 1,7 % hvilling.

I fangsten var andelen (39,0 % ) af målarter (brisling) ikke opfyldt, idet der kræves mindst 50 % lovlige målarter, hvorfor fangsten i sin helhed er ulovlig, jf. artiklerne 4, stk. 4 b), og 15, stk. 1, jf. bilag IV, i Rådets forordning (EF) nr. 850 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer som ændret, og jf. vilkår B .1 i ovennævnte tilladelser.

Sild må endvidere ikke opbevares i samme rum som fisk, der ikke er behandlet med henblik på konsumanvendelse. Undtaget herfra er tilladte bifangster af sild i industrifiskeri. Dette er sket, hvorfor der foreligger en overtrædelse af § 108 i bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012 om regulering af fiskeriet i 2013 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år og vilkår B .1 i ovennævnte tilladelser.

Fiskerens begrundelse for fiskeriet
Fiskeren har forklaret til NaturErhvervsstyrelsen følgende, at det ikke kunne lade sig gøre at drive et industrifiskeri i området uden bifangst af sild. Da man i andre fiskerier ikke måtte have udsmid, mente fiskeren naturligvis, at man skulle have lov til at lande den fangne fisk, når man fiskede med de tilladte redskaber.

Frustrationen er selvsagt stor for fiskeren, der mente sig på sikker grund når der fiskes med godkendte redskaber og at man ikke bare smider hele fangsten ud igen.

Kan man sammenligne denne behandling af en fisker med en almindelig dansk lønmodtager Hr. Jensen (red.), og drage paralleller til dommen.

Vi har en privat person hr. Jensen der får en bøde for at køre for stærkt

Hr. Jensen skal køre fra A til B. På turen skal han selvfølgelig overholde gældende færdselslov, regler som han i forvejen er bekendt med. På turen kører han dog på en strækning der ikke er skiltet på, så man ved ikke om hastigheden skal være 50 eller 80 km., men han skønner oversigtsforholdene er gode, så det må da være 80 km.

Men nej – fotovognen tager et billede, da den passeres af vores bilist hr. Jensen. Han havde kørt for stærkt, skiltet med 50 km var halvt skjult af et træ. Det giver en bøde og måske et enkelt klip i kortet.

Skal der være forskel på, om du er fisker eller privat personen hr. Jensen?

Vores bilist hr. Jensen kan nøjes med at betale bøde og måske få et enkelt klip. Derimod får vores fisker frataget retten til at drive hans erhverv i en måned.
Prøv at give en hr. Jensen en måned uden bil og uden løn.

Udover dette straffes fiskeren efter et pointsystem der i tilfælde af en gentagelse, giver fiskeren to måneder ved kajen.
Prøv igen at fortælle hr. Jensen at bilen efter næste hastighedsovertrædelse koster to måneders løn og en bil der bare skal stå i garagen i 2 måneder. Konen, i dette tilfælde fru Jensen, må heller ikke køre den. Fiskeren må tilsvarende ikke leje hans fartøj ud til en anden fisker, som ikke har en dom. Skibet skal ligger ved kaj.

Oveni alt dette risikerer vores fisker, at han på et tidspunkt har fået så mange point at hans båd ikke kan sælges, dvs. trods gæld i båden, har den på engang mistet hele sin værdi og kan derfor ikke sælges, men kun skrottes.
Prøv igen at fortælle hr. Jensen at oveni dommen for hastighed, at han ikke må sælge sin bil, men bare kan skrotte den, selv om der muligvis stadig skyldes på den.

Dertil skal lægges, at fiskeren ikke har kunnet undgå at fiske den forbudte sild, de svømmer og lever samme sted, men han manglede altså kun søle 11% brisling i at fiskeriet var lovligt.
Prøv igen at fortælle hr. Jensen at han bare skal tage sin straf og at han må undertrykke fornemmelsen af at være uskyldigt dømt. Smil, betal og gå nedenom og hjem.

Jeg ved ikke om dette, som der udtrykkeligt står i FN`s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, artikel 7 kan kaldes at ”Alle er lige for loven og at man uden forskelsbehandling af nogen art, har lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling.

Man kan godt forstå at nogle fiskere overvejer helt at stoppe fiskeriet, for hvem har næsten råd til at fortsætte.

(Red.) FiskerForum er bekendt med fiskerens navn og har tilladelse til at gengive uddrag af dommen, uden at nævne navn eller skib.

FiskerForum.com