Nye initiativer holder hånden under danske arbejdspladser
COVID-19 skaber store udfordringer for alle dele af det danske samfund.

Nye initiativer holder hånden under danske arbejdspladser

COVID-19 skaber store udfordringer for alle dele af det danske samfund. Regeringen følger situationen tæt, og finansministeriet og erhvervsministeriet samt beskæftigelsesministeriet præsenterede i går nye initiativer i forlængelse af de tiltag, som allerede er igangsat.

De nye initiativer, som også har betydning for fiskeriet og branchen som helhed kan nævnes;

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag.

For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af COVID-19, har regeringen valgt at fremsætte et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19.

Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og syge- dagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den al- mindelige egenperiode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og en ikke-for- sikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Arbejdsfordeling gøres mere fleksibel

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overens- komstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskedi- ges, fx i perioder med manglende ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme pga. nedsat arbejdstid.

Regeringen har besluttet at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hur- tigere kan tilpasse sig den aktuelle situation. Det skal understøtte, at virksomhe- derne kan anvende ordningen til at undgå afskedigelser som følge af COVID-19.

Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er an- meldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejds- fordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejds- fordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ord- ningen bliver mere smidigt, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Et medlem af en a-kasse, der er omfattet af en anmeldt arbejdsfordelingsordning, kan under en række betingelser få supplerende dagpenge for de dage, hvor pågældende ikke arbejder.
Arbejdsfordelingen skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst el- ler en kollektiv aftale på den berørte virksomhed.

Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges ar- bejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrette- lagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers ar- bejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her

Regeringens initiativ omkring udskydelse af moms, AM-bidrag og A-skat.
Et initiativ der hjælper med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af coronavirus allerede har og vil kunne få.

Ét af initiativerne fra forleden, som kan have betydning for fiskeribranchen, var blandt andet, at ny hastelovgivning der understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat.

Kommer der yderligere tiltag fra Regeringen som ovenfor, følger FiskerForum.dk op på det.