NaturErhvervstyrelsen står til bødestraf

NaturErhvervstyrelsen står til bødestraf

Det mener i alt fald Kurt Krogsgaard fra Business Consult International i forbindelse med en nærmere undersøgelse af forholdende ved tildeling af projektstøtte under puljen »Afsætningsfremme 2015« tidligere på året.

I brev fra fødevareminister Esben Lunde Larsen til Kurt Krogsgaard fremgår det, at NaturErhvervstyrelsen efter ansøgningsfristens udløb fjernede den maksimumgrænse for et projekts størrelse, der var betingelsen for at være berettiget til tilskud.

Det betød, at Danmarks Fiskeriforening med et projekt, der lå langt over maksimumgrænsen kunne opnå et tilskud på 5,55 mio. kr. til kampagnen: »Spis Dansk Fisk«.

Øvrige projektansøgere, hvoraf nogle altså gik glip af tilskud på den bekostning, blev end ikke informeret om denne ændring.

NaturErhvervsstyrelsen begår regelbrud

Maksimumgrænsen fremgår af såvel styrelsens vejledning og den Bekendtgørelse, der er regelsættet for sagsbehandlingen. NaturErhvervstyrelsen gør sig med denne handling skyld i regelbrud. Om en sådan foreteelse hedder det (Lov om Hav og Fiskerfonden), at »medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der handler i strid med afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf«.

Hverken NaturErhvervstyrelsen eller Fødevareministeren mener tilsyneladende at styrelsen har handlet hverken forkert eller ulovligt.

Hvad mener du?

Læs hele redegørelsen fra Kurt Krogsgaard her