Mangfoldige maritime vækstmuligheder i Skagen

Mangfoldige maritime vækstmuligheder i Skagen

Torsdag den 18. august dannede Color Hotel i Skagen rammen om konferencen ”Maritim Vækst i Skagen” med indlæg fra bl.a. transportminister Hans Christian Schmidt og en række eksisterende og kommende virksomheder på Skagen Havn.
På konferencen blev resultaterne af en analyse omkring vækst- og innovationspotentialerne ved de maritime erhverv i Skagen præsenteret af hhv. Skagen Havn samt Gemba Seafood Consulting og Rambøll A/S, som er de to konsulenthuse, som har udført forundersøgelsen.

Vækstpotentialer indenfor krydstogtturisme, maritim service og fiskeri

Forundersøgelsen konkluderer, at der er reelle vækstmuligheder indenfor især krydstogtindustrien, det maritime serviceområde og godstransportindustrien og at en fysisk havneudvidelse er en vigtig forudsætning for denne vækst.

Hvis disse potentialer udnyttes, anslår forundersøgelsen, at det vil give ca. 300 nye maritime jobs i Skagen samt styrke den maritime klynge i Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.

Såfremt havnefaciliteterne udvides – og med udgangspunkt i den globale stigning i krydstogtsturismen – forventes 25 anløb pr år i Skagen samt 10% vækst årligt. Et krydstogtanløb anslås til ca. DKK 200.000 pr anløb; halvdelen til havneafgifter og halvdelen til serviceindkomst.

Udvidelse af havnefaciliteterne muliggør ligeledes en vækst indenfor det maritime serviceområde. Etablering af spild- og slopolie terminal, bunkersterminal, gastanker service hub og en ny tørdok til servicering af større skibe, end havnen kan modtage i dag, vil øge vækstmulighederne betydeligt. Med havneudvidelsen vil Skagen Havn kunne servicere større krydstogtskibe, olietankere, færger og boreplatforme.

På fiskeriområdet fastslår rapporten, at Skagen Havn som Danmarks største fiskerihavn har et økonomisk potentiale på ca. DKK 5 mio. årligt ved udvidet pelagisk aktivitet, fx makrel.

På konferencen deltog også repræsentanter fra eksisterende og kommende virksomheder på Skagen Havn, f.eks. Monjasa, som er en dansk-ejet koncern, som har specialiseret sig i bunkring, dvs. leverancer af brændstoffer og smøremidler til skibe, fx fuel olie og gas olie.

”Der er aldrig blevet fragtet så meget gods på tværs af kloden som i dag, og den tendens ser ikke ud til at aftage i de næste 100 år. Det betyder, at vi med ret stor sikkerhed vil kunne blive ved med at sælge bunker-olie. Og når nu Skagen passeres af 100.000 skibe årligt, og dermed udgør verdens tredje største skibstrafikstræde, er det oplagt at etablere en bunkerstation i og omkring Skagen. Fordelene for lokalsamfundet vil bestå af såvel etablering af lokale arbejdspladser, herunder underleverandører til bunkerolie-aktiviteterne i form af f.eks. småreparationer, smøreolieleverancer, etc.”, vurderer adm. direktør Jan Jacobsen.

Christian Lund, General Manager, Cruise Coordination i Maersk Broker Agency, som håndterer 75-80% af alle krydstogtanløb i Danmark, udtaler:

“Krydstogt turismen har gennem de seneste år gennemgået en rivende udvikling. Der er kommet bredere spredning af forskellige nationaliteter, som tager på krydstogt. Endvidere har der gennem de seneste 5-7 år været en kraftig fornyelse og forøgelse af den samlede krydstogtflåde. Skagen ligger geografisk godt placeret som passagepunkt for både krydstogter til Østersø-regionen og til Norge”

Knud Degn Karstensen, ejer af Karstensens Skibsværft i Skagen, som er markedsførende indenfor bygning og vedligeholdelse/servicering af pelagiske fiskefartøjer, inspektionsskibe osv, supplerer:

”Reparations- og nybygningsaktiviteterne er på et højt niveau – og stigende, og der ligger et stort vækstpotentiale for Skagen i at tilbyde vedligeholdelse og servicering af større fartøjer end vi kan modtage i dag. Dette vil være muligt med den havneudvidelse, som Skagen Havn planlægger, og skabe nye maritime jobs i Skagen samt styrke den maritime klynge i Nordjylland”.

Næste skridt

Willy B. Hansen, adm direktør for Skagen Havn udtaler:

”Nu er resultatet af forundersøgelsen offentliggjort, og eksisterende og kommende virksomheder har forholdt sig til potentialerne på en meget positiv måde. Næste skridt er udarbejdelse af en projekt- og finansieringsplan i samråd med en bygherrerådgiver. Det er vigtigt for Skagen Havn at pointere, at vi går efter en overskuelig og realiserbar løsning indenfor en kort tidshorisont – og med en miljøgodkendelse allerede i hus, er der kun en vej: fremad, og det kan kun gå for langsomt!”.

Skagen Havn har investeret ca. DKK 250 mio. i havnen siden 2005 (etape 1 af strategisk havneudviklingsprojekt) og etape 2 forventes at løbe op i DKK 295 mio. Etape 2, som løber frem til 2015 omfatter udvidelse af indsejling fra 80 til 175 m, uddybning af vanddybde fra 8 til 12 m, nyt havnebassin, 450+ meter ny kaj, 1,5 km nye ydermoler samt ny tørdok.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

”Der er ingen tvivl om, at de danske havne som infrastruktur spiller en afgørende rolle for at skabe vækst og udvikling i Danmark – og denne rolle vil ikke blive mindre i fremtiden. Det giver derfor også rigtig god mening, at man i Skagen ønsker at skabe vækst gennem at videreudvikle et af sine i forvejen stærke styrkeområder – det maritime og de øvrige havnerelaterede erhverv. Ikke mindst set i kombination med den grundige foranalyse af bæredygtige forretningspotentialer, der allerede er gennemført”

Borgmester Lars Møller udtaler:

”Jeg er glædeligt overrasket over de mange vækstpotentialer, som er kommet frem på konferencen i dag. Det understøtter i allerhøjeste grad vores erhvervsstrategi på det maritime område i Frederikshavn Kommune. Havnene i vores kommune er altafgørende for, hvad vi skal leve af i fremtiden – og i forhold til det maritime er vi bestemt ikke ’udkantsdanmark’ – snarere ’forkantsdanmark’.

Fakta om foranalysen af vækst og innovationspotentialerne i de maritime og havnerelaterede erhverv i Skagen

Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland, Skagen Erhvervsforening og Skagen Havn er initiativtagere til forundersøgelsen med henblik på at afdække potentialerne for et bære- dygtigt helårssamfund og en styrket erhvervsudvikling i Skagen. Analysens formål er at afdække de maritime og havnerelaterede Erhvervs- & innovationsmuligheder og vækst- potentiale samt at afdække vilkår og forudsætninger for realisering.

Analysen er finansieret af EUs Regionalfond og Staten og er udarbejdet af Gemba Seafood Consulting og Rambøll.