Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for Østersøen for 2011

Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for Østersøen for 2011

Kommissionen har fremlagt sit forslag om fiskerimuligheder for fiskebestandene i Østersøen for 2011. På grundlag af videnskabelige anbefalinger foreslår Kommissionen, at fiskerimulighederne for østersøtorsken øges, men at der indføres kraftige reduktioner for pelagiske bestande (sild og brisling). Forslaget om fiskerimuligheder forventes drøftet på fiskerirådsmødet i oktober.
Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtalte: “Østersøtorskens tilbagevenden er gode nyheder. Den langsigtede forvaltningsplan for torsk, som vi indførte sammen med strenge foranstaltninger mod fejlrapportering, har bidraget til, at vi har fået reduceret fiskeritrykket til bæredygtige niveauer, således at bestandene har fået tid til at formere sig, og det giver os mulighed for igen at øge den samlede tilladte fangstmængde for både østlige og vestlige bestande.

Situationen for pelagiske bestande – sild og brisling – er desværre stik modsat. I de fleste af disse bestande er de nye årgange på ny temmelig svage. Ikke desto mindre har fiskeritrykket fortsat været højt og er i nogle tilfælde tilmed blevet større i de seneste år. Vi bliver nødt til at reducere fiskeritrykket betydeligt for at sikre en bæredygtig forvaltning af disse vigtige bestande.”

Torsk
Kommissionen foreslår, at den samlede tilladte fangstmængde (TAC) i EU for den østlige østersøtorsk forhøjes med 15 % fra 51 267 t til 58 957 t, og at TAC’en for den vestlige østersøtorsk forhøjes med 6 % fra 17 700 t til 18 800 t. Den østlige torskebestand nyder fortsat godt af god rekruttering og strengere disciplin, når det gælder anvendelsen af den flerårige plan. For de vestlige bestande er de foreslåede TAC-forhøjelser i tråd med bestemmelserne i den flerårige plan, som har til formål at bringe fiskeridødeligheden ned på et niveau, som er bæredygtigt på langt sigt.

Sild
Den vestlige sildebestand er i yderligere tilbagegang og er nu nået ned på et nyt rekordlavt niveau. Dette skyldes de seneste års fortsatte nedgang i nye årgange samt et meget højt fiskeritryk. TAC’erne for denne bestand har i en række år været lagt på et niveau, der lå et godt stykke over det, der var tilrådet fra videnskabelig side, og fiskeritrykket er tilmed blevet større. I Skagerrak blander østersøsilden sig med nordsøsildebestanden, som også lider under lav rekruttering, men dog er i en bedre tilstand. Det er derfor vigtigt at fastsætte TAC’en i Skagerrak på et niveau, som på hensigtsmæssigt vis beskytter østersøbestanden, og ikke på et niveau, som kun afspejler den store nordsøbestand.

Under hensyntagen til den økonomiske situation i sektoren foreslår Kommissionen derfor, at TAC’en for den vestlige sildebestand reduceres med 30 % fra 22 690 t til 15 884 t. For andre pelagiske bestande har rekrutteringen også været relativt lav, og det er derfor nødvendigt at tilpasse fiskeritrykket og følgelig reducere TAC’en. Kommissionen foreslår på den baggrund, at fiskerimulighederne for sildebestanden i den centrale del af Østersøen reduceres med 28 % (fra 126 380 t til 91 640 t), og at fiskerimulighederne for brisling reduceres med 30 % (fra 379 900 t til 265 969 t).

Laks
I lyset af den faldende overlevelsesrate for unglaks i den centrale del af Østersøen og den dårlige stand, som nogle af flodlaksebestandene befinder sig i, fordi de indgår i fiskeriet efter laks i den centrale del af Østersøen, er TAC’en for laksebestanden i denne del af Østersøen reduceret med 15 %. Der er derimod ikke foreslået nogen reduktion af TAC’en for Den Finske Bugt, da årsagerne til problemerne i dette område primært bør tackles ved hjælp af nationale forvaltningsforanstaltninger i de indre farvande. Spørgsmålet vil blive behandlet yderligere med den pågældende medlemsstat i forbindelse med den fremtidige forvaltningsplan for laks i Østersøen, som vil blive forelagt inden udgangen af 2010.

Kommissionens forslag følger de principper og regler, der gøres rede for i meddelelsen “Høring om fiskerimuligheder for 2011”, på baggrund af de seneste anbefalinger fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) samt input fra interesseparter, navnlig Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen.