Klimaforandringer truer arter i Østersøen

Klimaforandringer truer arter i Østersøen

En ny svensk rapport fra HaV (Havs- och vattenmyndigheten) forudseer at klimaforandringerne med højere og varmere temperaturer kan få alvorlige og langtrækkende konsekvenser for livet i Østersøen.

Klimaændringer truer flere arter, som muslinger, tang og torsk, som hvis ændringerne fortsætter, helt stå til at forsvinde i store dele af Østersøen. Derfor forslår den svenske forsker Jonas Pålsson at havområderne beskyttes. Han forklarer videre, »I Statens havplanlægning forsøger vi at identificere områder med specifikke naturværdier og undersøger hvorledes disse påvirkes af klimaændringer. Hvis klimamodellerne er korrekte, forsvinder vigtige arter fra store områder i Østersøen, hvis vi ikke passer på.”

Rapporten »Mulige klimascenarier i Østersøen« er baseret på to forskellige udviklinger, der er udviklet og regnet ud af et konsulentfirma. Rapporten danner grundlag for den nationale marine planlægning, som skal koordineres af de svenske HaV-myndigheder. Planerne skal styre brugen af R03;R03;havet fremover og omfatter områder med »særlig hensyntagen til naturen«.

Den sammenligner, hvilke forskellige arter der tolereres, men tager også højde for ændringerne i saltholdigheden, temperaturen og is-predningen. Forhold der ændres i et skiftende klima. SMHI-modellerne der ligger bag beregningerne af de ændrede forhold i Østersøen, er baseret på modeller udviklet af Det Internationale Klima Panel (IPCC).

Blå musling og tang kan helt forsvinde

Ifølge rapporten, er der stor sandsynlighed og risiko for store ændringer indtil næste århundredes-skifte, hvilket også ligger i tråd med resultater fra tidligere tiders forskning. Blåmusling og tang kan helt forsvinde fra den Botniske Bugt. Åle-græs, der er en forudsætning for rigtig meget liv, kan også helt forsvinde fra Stockholmsområdet og helt ned til Skåne. Torskens overlevelse er ligeledes kommet i spil i Østersøen, hvor gydepladsen øst for Bornholm ligeledes er truet,« forklarer Jonas Pålsson videre.

»Det nye i rapporten er, at der foreslås såkaldte klimaområder, hvor de »gamle« arter bevares og bliver, trods et forandrede klima. Igennem særlig beskyttelse af disse områder kan arter og biodiversitet bevares,« slutter Jonas Pålsson.

Rapporten er baseret på en rapport fra Göteborgs Universitet, der blev offentliggjort i foråret 2017. Den fremhæver behovet for at søge, finde og beskytte arter og planter der er særligt påvirket af klimaforandringerne og som ønskes beskyttet gennem intensiv hav-planlægning.

Du kan læse hele den svenske klimaartikel her