Ineffektive politikere lader fiskeriet i stikken

Ineffektive politikere lader fiskeriet i stikken

Den katastrofale ministerråds beslutning fra oktober sidste år, om at reducere torskekvoten med 20 procent og oveni indføre en lukkeperiode fra 15. februar til og med 31. marts 2016, rammer nu med fuld styrke fiskerne i den Vestlige Østersø.

Trods gentagne skrivelser fra FSKs side, er der ikke flyttet et komma i beslutningen. Så i det sidste brev, i rækken af mange nødråb, til Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Fødevareudvalg, opfordre formanden Max Christensen FSK (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri), at man bruger artikel 33 fra EUs Hav og Fiskerifond (Rådets forordning nr. 508/2014) hvor medlemslandene kan støtte de ramte fiskere økonomisk i en periode.

Nedenfor bringer FiskerForum.dk, FSKs sidste brev til ministeriet og udvalget:

Formanden for FSK Max Christensen skriver:

Kære Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen

cc. Folketingets Miljø- og fødevareudvalg

Vedr. Kompensation til det skånsomme kystfiskeri for lukning af fiskeriet i den vestlige Østersø

FSK har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at lukkeperioden for den vestlige Østersø har store konsekvenser for det kystnære skånsomme fiskeri.

Lukningen fra 15 februar til 31 marts. blev besluttet på ministerrådsmødet i oktober, sammen med en 20 % reduktion i torskekvoten. FSK og deres medlemmer var som mange andre overrasket over beslutningen.

Vi anerkender den danske indsats, hvor vi har erfaret at Danmark over for EU Kommissionen har udtrykt at fiskeri, der foregår på lavere vand (under 20 meter), bør fritages fra lukningen, samt at lukningen har negative socioøkonomiske konsekvenser for mindre fartøjer. En indstats der desværre ikke har resulteret i nogle ændringer.

Lukningen betyder at størstedelen af vores medlemmer må ligge til kaj i seks uger uden indtjening, da mange mindre fartøjer ikke har mulighed for at skifte farvandsområde. Regningerne og afbetalingerne kommer dog stadig, selvom fiskekutterne ligger stille.

FSK vil gerne understrege, at vi og vores medlemmer meget hellere vil fiske end ligge til kaj, og vi derfor fortsat håber på at Danmark via dialog med Kommissionen kan finde en løsning inden lukningen træder i kraft.

FSK vil dog opfordre til, at man i denne særlige situation yder økonomisk kompensation til de fiskere, der fisker med naturskånsomme redskaber, som er påvirket af lukningen.

Dette kan evt. være i form af national støtte eller ved at bruger artikel 33 i EU hav og Fiskerifond (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond), der giver medlemslandene mulighed for at yde støtte til fiskere, der er påvirket af midlertidigt ophør.

Det naturskånsomme fiskeri har fået en særlig rolle i EUs fælles fiskeripolitik (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1380/2013). En af hovedmålsætningerne for fiskeripolitikken (Artikel 2, f) er således, at politikken skal bidrage til at give dem, der er afhængige af fiskeriet, en rimelig levestandard, idet der tages hensyn til kystnært fiskeri og socioøkonomiske aspekter, samt at (Artikel 2, i) fiskerpolitikken bør fremme det kystnære fiskeri under hensyn til de socioøkonomiske aspekter.

Da det naturskånsomme kystfiskeri desuden påvirker fiskeripolitikkens overordnede miljømålsætninger positivt (mindre discard, skånsomhed imod havbunden og minimalt brændstofforbrug) mener FSK, at der bør ydes støtte til at de fiskere der fisker naturskånsomt sådan at disse fiskerier og fiskere sikres for fremtiden.

FSK er klar over, at hvis man vælger at bruge artikel 33 i EUs Hav- og fiskerifond kræver dette en ændring af det operationelle program og godkendelse af dette ved kommissionen.

På landsplan bidrager mindre fartøjer langt mere til beskæftigelsen end storskala fiskeri. Det viste en analyse fra 20131, der kunne konkludere at:

  • Sammenholdes fuldtidsbeskæftigelsen i fiskeriet med omsætningen fremgår det at kystfiskerne står for 18 % af fuldtidsbeskæftigelsen i fiskeriet, men alene opnår 8,5 % af bruttoudbyttet.
  • Tilsvarende for alle fartøjer mindre end 18 meter. Disse står for 44 % af fuldtidsbeskæftigelsen og opnår 22 % af bruttoudbyttet og kun 7 % af indtjeningen.
  • Kystfiskeri og fiskeri med fartøjer mindre end 18 meter bidrager således relativt meget med beskæftigelse, men kun i beskedent omfang med indtjening.

Hvis en fisker eller en følgevirksomhed lukker, på grund af en den 6 ugers lukning er det et tab for den lokale beskæftigelse og det skånsomme kystfiskeri i Danmark risikere at miste aktive fiskere.

Det må derfor konkluderes, at en håndsrækning i de seks uger stoppet varer, vil være en samfundsmæssig god investering, da man bibeholder beskæftigelsen og mulighederne for fortsat beskæftigelse i yderområderne.

FSK står meget gerne til rådighed for yderligere drøftelser med udvalget og/eller NaturErhvervsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Max Christensen, formand Foreningen For Skånsomt Kystfiskeri.

1 Nielsen, M., Larsen, E., Egekvist, J., Abate, T. G., Nielsen, R., Frost, H., & Kjærsgaard, J. (2013). Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. (IFRO udredning; Nr. 1, Vol. 2013