Havnemudder fra Odense Havn ødelægger Fiskeplads
Odense Havn bygger ud. I den forbindelse har de dumpet 615.000 m3 mudder i området nord for Fyn. Nu vil de dumpe mere, og Miljøstyrelsen har givet Odense Havn tilladelse til dumpning af yderligere 450.000 m3 såkaldt »uddybningsmaterialer«

Havnemudder fra Odense Havn ødelægger Fiskeplads

Det er kystfiskeriet og det kystnære havmiljø der taber når der dumpes havnemudder i de kystnære områder.

Odense havn bygger ud. I den forbindelse har de dumpet 615.000 m3 mudder i området nord for Fyn. Nu vil de dumpe mere, og Miljøstyrelsen har givet Odense Havn tilladelse til dumpning af yderligere 450.000 m3 såkaldt »uddybningsmaterialer«.

FSK mener ikke, at materialet fra Odense Havn bør dumpes. Der er tale om store mængder giftige stoffer, der tilføres vores havmiljø. Og vurderingerne af om materialet er egnet til dumpning er mangelfulde.

For at klage over afgørelsen skal man betale 1800 kr. Det er 1800 kr. der er smidt ud af vinduet. For selvom fiskerne i området har fået ødelagt deres fiskeri, og søgt erstatning, så viser al erfaring os desværre, at det ikke nytter at klage.

Materialet som der dumpes er forurenet med tungmetaller, PAH-forbindelse og TBT. Selvom indholdet i følge Odense Havn er under de tilladte værdier i det dumpede materiale, vil de store mængder der dumpes dog tilføre havmiljøet en betydelig forurening. Hvor store mængder der bliver tilført miljøet skal Odense Havn hverken oplyse eller vurderer.

Odense Havn »vurderer« at der vil ske en hurtig genindvandring af dyr til området;
– Havnen pålægges ikke at undersøge det.

  • Det er heller ikke vurderet om de tilførte mængder af giftstoffer kan påvirke dyrelivet,
  • Det er heller ikke vurderet om indholdet af forurenende stoffer i vandet, sedimentet og i levende organismer overskrider vedtagne miljøkrav.
  • Det er heller ikke vurderet om forureningen kan påvirke fiskeriet negativt i området.
  • Havnen pålægges heller ikke at undersøge dette når de engang er færdige.

Hele denne sag er under al kritik. Det samme er en stor del af de dumpninger – kaldet klapning – der foregår dag ud og dag ind i vores kystområder. Hvor længe kan det mon tillades at vi bruger havet som losseplads?