Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-251-2010
Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011
Erstatter: J-30-2010
Gyldig fra: 06. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 07. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 6. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11 og 16, jf. forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i 2011.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som fisker med konvensjonelle redskap totalt fiske og lande 50 tonn sjøtunge i EU-sonen i ICES statistikkområde IV.

§ 3 Bifangst for trålfartøy
Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge i medhold av § 2 kan innenfor totalkvoten fiske og lande sjøtunge som bifangst.

§ 4 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 5 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 62, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

IB/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Sør for 62 bunnfisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-251-2010
Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011
Erstatter: J-30-2010
Gyldig fra: 06. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 07. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 6. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11 og 16, jf. forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i 2011.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som fisker med konvensjonelle redskap totalt fiske og lande 50 tonn sjøtunge i EU-sonen i ICES statistikkområde IV.

§ 3 Bifangst for trålfartøy
Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge i medhold av § 2 kan innenfor totalkvoten fiske og lande sjøtunge som bifangst.

§ 4 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 5 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 62, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Sør for 62 bunnfisk