Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter blålange

Melding fra fiskeridirektøren
J-250-2010
Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter blålange
Erstatter: J-240-2010
Gyldig fra: 02. 12. 2010
Bergen, 07. 12. 2010
Som følge av at ikrafttredelsestidspunkt i forskriften ble feilaktig beskrevet gjengis hele forskriften på nytt.

Fiskeridirektoratet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16, og forskrift om regulering av fiske etter blålange § 3 fastsatt følgende forskrift:

I forskrift av 7. desember 2009, om regulering av fiske etter blålange, gjøres det følgende endringer:

I

§ 1 (endret) skal lyde:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann.

§ 2 (endret) skal lyde:

§ 2 Bifangst
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes og landes inntil 10 % blålange som bifangst i annet fiske.

II

Denne endring trer i kraft fra 01.01.2011

”Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fiske etter blålange

Fiskeridirektoratet har 7. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16 og forskrift om regulering av fiske etter blålange § 3 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann.

§ 2 Bifangst
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes og landes inntil 10 % blålange som bifangst i annet fiske.

§ 3 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 4 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 5 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 7. desember 2009

MKB/EW

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk
Sør for 62 bunnfisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-250-2010
Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter blålange
Erstatter: J-240-2010
Gyldig fra: 02. 12. 2010
Bergen, 07. 12. 2010
Som følge av at ikrafttredelsestidspunkt i forskriften ble feilaktig beskrevet gjengis hele forskriften på nytt.

Fiskeridirektoratet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16, og forskrift om regulering av fiske etter blålange § 3 fastsatt følgende forskrift:

I forskrift av 7. desember 2009, om regulering av fiske etter blålange, gjøres det følgende endringer:

I

§ 1 (endret) skal lyde:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann.

§ 2 (endret) skal lyde:

§ 2 Bifangst
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes og landes inntil 10 % blålange som bifangst i annet fiske.

II

Denne endring trer i kraft fra 01.01.2011

”Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fiske etter blålange

Fiskeridirektoratet har 7. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16 og forskrift om regulering av fiske etter blålange § 3 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann.

§ 2 Bifangst
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes og landes inntil 10 % blålange som bifangst i annet fiske.

§ 3 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 4 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 5 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 7. desember 2009

 

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk
Sør for 62 bunnfisk