Forskrift om midlertidig stenging av Neidenfjorden i Sør-Varanger kommune

Melding fra fiskeridirektøren
J-172-2010
Forskrift om midlertidig stenging av Neidenfjorden i Sør-Varanger kommune
Erstatter: J-159-2009
Gyldig fra: 26. 08. 2010
Gyldig til: 06. 09. 2010
Bergen, 26. 08. 2010
Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 26. august 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) § 16.

§ 1. Stenging av fiskefelt
Det er fra og med 28. august til og med 6. september 2010 ikke adgang til å drive fiske eller fangst med faststående redskap i Neidenfjorden innenfor linjene fra Munkenes

(N 69°42’00’’ – Ø 29°36’20’’) tvers over til Sandtangen (N 69°42’00’’ – Ø 29°34’00) og fra Dalen (N 69°44’40’’ – Ø 29°42’20’’) tvers over til nordligste punktet på Brasneset

(N 69°45’10’’ – Ø 29°39’30’’).

§ 2. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til havressurslova § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 6. september 2010.

KK/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-172-2010
Forskrift om midlertidig stenging av Neidenfjorden i Sør-Varanger kommune
Erstatter: J-159-2009
Gyldig fra: 26. 08. 2010
Gyldig til: 06. 09. 2010
Bergen, 26. 08. 2010
Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 26. august 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) § 16.

§ 1. Stenging av fiskefelt
Det er fra og med 28. august til og med 6. september 2010 ikke adgang til å drive fiske eller fangst med faststående redskap i Neidenfjorden innenfor linjene fra Munkenes

(N 69°42’00’’ – Ø 29°36’20’’) tvers over til Sandtangen (N 69°42’00’’ – Ø 29°34’00) og fra Dalen (N 69°44’40’’ – Ø 29°42’20’’) tvers over til nordligste punktet på Brasneset

(N 69°45’10’’ – Ø 29°39’30’’).

§ 2. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til havressurslova § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 6. september 2010.

KK/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet