Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-246-2010
Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2011
Erstatter: J-261-2009
Gyldig fra: 02. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 03. 12. 2010
Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete – og forsøksfartøy.

§ 2 Generelt forbud
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

§ 3 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

§ 4 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

hø/ew

Kategoriene
Nord for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-246-2010
Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2011
Erstatter: J-261-2009
Gyldig fra: 02. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 03. 12. 2010
Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete – og forsøksfartøy.

§ 2 Generelt forbud
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

§ 3 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

§ 4 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

hø/ew

Kategoriene
Nord for 62 pelagisk