Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010

Melding fra fiskeridirektøren
J-232-2010
Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010
Erstatter: J-169-2010
Gyldig fra: 19. 11. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2010
Bergen, 19. 11. 2010
Fiskeridirektoratet har 19. november 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 12 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2009 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 § 10 tredje ledd fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift av 21. desember 2009 nr. 1742 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 gjøres følgende endringer:

§ 5 tredje ledd (nytt) skal lyde:
Maksimalkvotene angitt i første og andre ledd oppheves fra og med 19. november 2010.

§ 6 andre ledd (nytt) skal lyde:
Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 19. november 2010.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010

Fiskeri- og kystdepartementet har den 21. desember 2009 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12, 13 og 16 og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 21, jf kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sei sør for 62°N i 2010.

§ 2 Totalkvote
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil 56 563 tonn sei sør for 62°N i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i EU-sonen i ICES statistikkområdene IV og IIIa. Av dette kvantum avsettes 250 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

Norske fartøy kan fiske 101 tonn i Færøyenes fiskerisone.

Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt.

§ 3 Gruppekvoter
Fartøy som fisker med not kan fiske og lande inntil 5500 tonn.

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 8000 tonn.

Fartøy som fisker med trål kan fiske og lande inntil 42 813 tonn, herunder kan:

a) fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 27 603 tonn.

b) fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 8 025 tonn, hvorav 3000 tonn avsettes til dekning av bifangst av sei som går til oppmaling i industritrålfisket.

c) fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 7 184 tonn.

§ 4 Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap
Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan maksimalt fiske og lande inntil 600 tonn. Maksimalkvoten angitt i første setning oppheves fra og med 16. juni 2010. Fisket stoppes når gruppekvoten er oppfisket.

§ 5 Maksimalkvote for fartøy med torsketråltillatelse
Fartøy med torsketråltillatelse og som er registrert som fabrikktrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 1680 tonn.

Fartøy med torsketråltillatelse som er registrert som ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 1200 tonn.

Maksimalkvotene angitt i første og andre ledd oppheves fra og med 19. november 2010.

§ 6 Maksimalkvote for fartøy med seitråltillatelse
Fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,00 kan maksimalt fiske og lande inntil 1200 tonn.

Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 19. november 2010.

§ 7 Maksimalkvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse
Fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn, faktor 1,0.

Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket 325 tonn sei eller mer i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn, faktor 1,0.

Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket mindre enn 325 tonn sei i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 250 tonn, faktor 0,5.

Maksimalkvotene skal også dekke bifangst av sei i fartøyenes pelagiske trålfiske.

Maksimalkvotene angitt i første, andre og tredje ledd oppheves fra og med 20. august 2010.

§ 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging
Ved utskiftning eller forlengelse av fartøy med seitråltillatelse til større fartøy etter 31. desember 2001 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

§ 9 Bifangst
Når fisket er stoppet, kan det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tas inntil 10 % bifangst av sei rund vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 10 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konvensjonelle havfiskefartøy når det gjenstår 1400 tonn sei av gruppekvoten.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 11 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 eller § 31 i lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) av 26. mars 1999. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010.

TM/EW

Kategoriene
Sør for 62 bunnfisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-232-2010
Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010
Erstatter: J-169-2010
Gyldig fra: 19. 11. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2010
Bergen, 19. 11. 2010
Fiskeridirektoratet har 19. november 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 12 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2009 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 § 10 tredje ledd fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift av 21. desember 2009 nr. 1742 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 gjøres følgende endringer:

§ 5 tredje ledd (nytt) skal lyde:
Maksimalkvotene angitt i første og andre ledd oppheves fra og med 19. november 2010.

§ 6 andre ledd (nytt) skal lyde:
Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 19. november 2010.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010

Fiskeri- og kystdepartementet har den 21. desember 2009 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12, 13 og 16 og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 21, jf kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sei sør for 62°N i 2010.

§ 2 Totalkvote
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil 56 563 tonn sei sør for 62°N i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i EU-sonen i ICES statistikkområdene IV og IIIa. Av dette kvantum avsettes 250 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

Norske fartøy kan fiske 101 tonn i Færøyenes fiskerisone.

Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt.

§ 3 Gruppekvoter
Fartøy som fisker med not kan fiske og lande inntil 5500 tonn.

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 8000 tonn.

Fartøy som fisker med trål kan fiske og lande inntil 42 813 tonn, herunder kan:

a) fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 27 603 tonn.

b) fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 8 025 tonn, hvorav 3000 tonn avsettes til dekning av bifangst av sei som går til oppmaling i industritrålfisket.

c) fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 7 184 tonn.

§ 4 Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap
Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan maksimalt fiske og lande inntil 600 tonn. Maksimalkvoten angitt i første setning oppheves fra og med 16. juni 2010. Fisket stoppes når gruppekvoten er oppfisket.

§ 5 Maksimalkvote for fartøy med torsketråltillatelse
Fartøy med torsketråltillatelse og som er registrert som fabrikktrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 1680 tonn.

Fartøy med torsketråltillatelse som er registrert som ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 1200 tonn.

Maksimalkvotene angitt i første og andre ledd oppheves fra og med 19. november 2010.

§ 6 Maksimalkvote for fartøy med seitråltillatelse
Fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,00 kan maksimalt fiske og lande inntil 1200 tonn.

Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 19. november 2010.

§ 7 Maksimalkvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse
Fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn, faktor 1,0.

Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket 325 tonn sei eller mer i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn, faktor 1,0.

Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket mindre enn 325 tonn sei i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 250 tonn, faktor 0,5.

Maksimalkvotene skal også dekke bifangst av sei i fartøyenes pelagiske trålfiske.

Maksimalkvotene angitt i første, andre og tredje ledd oppheves fra og med 20. august 2010.

§ 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging
Ved utskiftning eller forlengelse av fartøy med seitråltillatelse til større fartøy etter 31. desember 2001 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

§ 9 Bifangst
Når fisket er stoppet, kan det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tas inntil 10 % bifangst av sei rund vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 10 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konvensjonelle havfiskefartøy når det gjenstår 1400 tonn sei av gruppekvoten.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 11 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 eller § 31 i lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) av 26. mars 1999. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010.

TM/EW

Kategoriene
Sør for 62 bunnfisk