Fødevareministeren afviser, at der er givet tilsagn om tilskud på forkert grundlag

Fødevareministeren afviser, at der er givet tilsagn om tilskud på forkert grundlag

I et brev til Kurt Krogsgaard afviser Fødevareminister Esben Lunde Larsen, at der fejlagtigt er givet tilsagn om tilskud fra puljen ”Afsætningsfremme 2015”. Det fremgår af brevet, at der er sket andre mindre fejl, hvilket betyder, at ansøgning om støtte til ét kystfiskerprojekt vil blive genbehandlet.

Esben Lunde Larsen har bedt FiskerForum offentliggøre brevet, som derfor ses herunder.

Kære Kurt Krogsgaard

Tak for din henvendelse af 3. november 2016 om sagsbehandling af projektstøtte- sager og klager i NaturErhvervstyrelsen. Da du har sendt brevet som et åbent brev, har jeg bedt NaturErhvervstyrelsen om at lægge dette svar på fiskerforum.dk. I det følgende kommenterer NaturErhvervstyrelsen de punkter, som du har fremført:

I et åbent brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen rejses en række spørgsmål i forhold til behandlingen af projektstøtteansøgninger under ordningen ”Afsætningsfremme – fisk 2015”, samt klagebehandlingen på området.

Der opridses en række punkter, hvor der er uklarheder i prioriteringen på til- skudsordningen Afsætningsfremme under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). I det følgende vil NaturErhvervstyrelsen gennemgå disse punkter:

1. ”Projekterne er ikke prioriteret ud fra omkostningseffektivitet

Vedrørende manglede prioritet ud fra omkostningseffektivitet er NaturErhvervsty- relsen blevet opmærksom på, at der er et kystfiskerprojekt, som skulle have haft tilsagn om tilskud og vil derfor genoptage sagen. NaturErhvervstyrelsen beklager meget fejlen.

2. ”Justering af projektudgifter, så de kommer under maksimum- grænsen

Maksimumgrænsen for tilskudsberettigede udgifter blev fjernet, og erstattet med et loft på tilskuddet, fordi NaturErhvervstyrelsen efter ansøgningsfristens udløb var blevet opmærksom på, at maksimumgrænsen ikke var i overensstemmelse med EU-reglerne på området. Det var derfor rimeligt, at ansøgerne fik mulighed for at tilpasse deres projekter.

Bagatelgrænsen på 200.000 kr. udgør en minimumsbetingelse for at få tilsagn1, hvilket fremgår af såvel bekendtgørelse som vejledning. Grænsen bibeholdes, da det ud fra en administrativ betragtning ikke kan betale sig at give tilskud til mindre projekter. På denne baggrund fik tre projektansøgninger afslag ved sidste ansøg- ningsrunde.

1 Jævnfør §9, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme nr. 1210 af 27/10/2015.

*3. ”Et projekt er fejlagtigt vurderet som et kystfiskerprojekt

Det nævnte projekt om afsætning til Kina blev vurderet som et kystfiskerprojekt, da der blev afsat kystfangede fisk, og derfor blev projektet prioriteret højere med et ekstra point. Tilskudsprocenten blev dog nedsat i sagsbehandlingen, da tilskuds- modtageren ikke kunne garantere, at der udelukkende blev afsat fisk fra kystfisker- fartøjer. Tilskudsmodtager fik derfor kun tilsagn om tilskud til 50 % af de støttebe- rettigede udgifter, og ikke 75 % som kystfiskerprojekter normalt har mulighed for.

4. ”Der var 1,5 mio. kr. ubrugte midler, som kunne være givet til et kystfiskerprojekt

Ét projekt nævnt under punkt 1 genoptages, og hvis det falder ind under priorite- ringskriterierne, og hvis der er midler nok i puljen, kan det tildeles tilskud. Der kan ikke i øvrigt tildeles uforbrugte midler til projekter, som ikke opfylder priorite- ringskriterierne.

5. ”Tre projektansøgninger fra Danmarks Fiskeriforening er ikke behandlet godt nok

Alle ansøgninger – også dem fra Danmarks Fiskeriforening – er efter NaturEr- hvervstyrelsens opfattelse behandlet korrekt. I forbindelse med, at der blev givet aktindsigt i sagerne til Kurt Krogsgaard, blev der desværre fremsendt en række forkerte indstillingsskemaer. Det er selvfølgelig beklageligt, at dette har givet ind- tryk af forkert sagsbehandling.

Ud fra sagsbehandlingstiden hos Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og oplysning fra NaturErhvervstyrelsen om, at der vil gå nogle måneder, inden klagerne kan behandles, fremgår det, at klagerne først vil være afgjort i april 2018 eller senere. NaturErhvervstyrelsen forventer, at sagerne er behandlet før. Sagerne bliver behandlet i den rækkefølge, de er modtaget, og det vigtigt, at de bliver be- handlet så grundigt som muligt, både når sagerne bliver gennemgået i første in- stans og hos klagemyndigheden for at sikre, at de endelige afgørelser er i overens- stemmelse med reglerne.”

Med venlig hilsen Esben Lunde Larsen

Forholdt brevet oplyser Kurt Krogsgaard, at han vil dokumentere og yderlige uddybe sine påstande og Fiskerforum vil modtage redegørelser i sagen i de kommende dage.

Fiskerforum vil bringe redegørelserne, i alt 4 stk., når de foreligger, henholdsvis tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i denne uge.

FiskerForum.dk