fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Melding fra fiskeridirektøren
J-255-2010
Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2011
Erstatter: J-243-2009
Gyldig fra: 09. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 10. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 9. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N

§ 2 Kvoter nord for 62° N
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 6.388 tonn nordøstarktisk torsk
b) 1.916 tonn andre arter som bifangst. Denne kvoten kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk.

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske 143.359 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare 26.676 tonn fiskes i Norges økonomiske sone.

§ 3 Bifangst av uer
Ved fiske etter torsk er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 4 Bifangst av blåkveite
Ved fiske etter torsk er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord og av landet fangst ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.

§ 5 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål.
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

66° 30’N 06° 59’Ø
66° 21’N 06° 44’Ø
65° 43’N 06° 00’Ø
65° 20’N 06° 00’Ø
65° 20’N 05° 30’Ø
66° 00’N 05° 30’Ø
67° 30’N 06° 34,27’Ø
67° 10’N 08° 00’Ø
67° 10’N 08° 35’Ø
67° 00’N 08° 18’Ø
66° 50’N 08° 09’Ø, herifra i en rett linje til pkt.1
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

62° 36’N 03° 00’Ø
62° 10’ N 01° 15’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
62° 40’N 00° 52’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1
Kapittel 3. Fellesbestemmelser

§ 6 Beregning av fangstkvanta
Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 7 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HØ/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-255-2010
Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2011
Erstatter: J-243-2009
Gyldig fra: 09. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 10. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 9. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N

§ 2 Kvoter nord for 62° N
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 6.388 tonn nordøstarktisk torsk
b) 1.916 tonn andre arter som bifangst. Denne kvoten kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk.

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske 143.359 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare 26.676 tonn fiskes i Norges økonomiske sone.

§ 3 Bifangst av uer
Ved fiske etter torsk er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 4 Bifangst av blåkveite
Ved fiske etter torsk er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord og av landet fangst ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.

§ 5 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål.
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

66° 30’N 06° 59’Ø
66° 21’N 06° 44’Ø
65° 43’N 06° 00’Ø
65° 20’N 06° 00’Ø
65° 20’N 05° 30’Ø
66° 00’N 05° 30’Ø
67° 30’N 06° 34,27’Ø
67° 10’N 08° 00’Ø
67° 10’N 08° 35’Ø
67° 00’N 08° 18’Ø
66° 50’N 08° 09’Ø, herifra i en rett linje til pkt.1
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

62° 36’N 03° 00’Ø
62° 10’ N 01° 15’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
62° 40’N 00° 52’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1
Kapittel 3. Fellesbestemmelser

§ 6 Beregning av fangstkvanta
Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 7 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Nord for 62 annet