Regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-256-2010
Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2011.
Erstatter: J-33-2010
Gyldig fra: 09. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 10. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 9. desember 2010, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone.

§ 2 Kvoter
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører svensk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr:

a) 382 tonn torsk
b) 707 tonn hyse
c) 880 tonn sei
d) 190 tonn lyr/hvitting
e) 242 tonn makrell, herunder bifangst
f) 800 tonn industrifisk, hvorav maksimalt 400 tonn hestmakrell
g) 846 tonn sild
h) 123 tonn reker
i) Andre arter i tradisjonelt omfang.

§ 3 Bifangst
Bifangst av torsk, hyse, sei, lyr og hvitting avregnes mot kvotene for disse artene.

Bifangst av makrell i fisket etter sild er begrenset til 10% i vekt i de enkelte fangster.

§ 4 Rapporteringsplikt
Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler om rapporteringsplikt, herunder regler om daglig fangstrapportering.

§ 5 Beregning av fangstkvanta
Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 6 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HØ/EW

Kategoriene
Sør for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-256-2010
Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2011.
Erstatter: J-33-2010
Gyldig fra: 09. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 10. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 9. desember 2010, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone.

§ 2 Kvoter
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører svensk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr:

a) 382 tonn torsk
b) 707 tonn hyse
c) 880 tonn sei
d) 190 tonn lyr/hvitting
e) 242 tonn makrell, herunder bifangst
f) 800 tonn industrifisk, hvorav maksimalt 400 tonn hestmakrell
g) 846 tonn sild
h) 123 tonn reker
i) Andre arter i tradisjonelt omfang.

§ 3 Bifangst
Bifangst av torsk, hyse, sei, lyr og hvitting avregnes mot kvotene for disse artene.

Bifangst av makrell i fisket etter sild er begrenset til 10% i vekt i de enkelte fangster.

§ 4 Rapporteringsplikt
Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler om rapporteringsplikt, herunder regler om daglig fangstrapportering.

§ 5 Beregning av fangstkvanta
Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 6 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Sør for 62 annet