Fiskernes oprydning i havet koster millioner i afgifter

Fiskernes oprydning i havet koster millioner i afgifter

Staten lukrerer økonomisk på at miljøbeviste og myreflittige danske fiskere, frivilligt lander mange tons affald i de danske erhvervshavne. En afgift som Havnene selv betaler idag.

For hvert ton marint affald der håndteres, koster det Havnene udover kørslen, ca. 500,- kroner i opsamling, håndtering og sortering, også en statsafgift på kr. 475,- for at aflevere det frivilligt indsamlet affald på deponi eller til forbrænding. En afgift der ryger lige i lommen på staten.

En urimelig afgift

De danske fiskerihavne modtager dagligt tonsvis af affald fra den danske trawlere, der tager det marine affald med i land. En frivillig handling fra fiskernes side, der ikke kun skåner havmiljøet og naturen, men også hindre ødelagte garn og trawl samt skader på fangsten. Men det hjælper også staten, så de ikke senere skal ud og samle det samme affald op fra vores strande og kyster, hvor specielt fugle- og dyrelivet samt turister og strandgæsterne generes af de voldsomt store mængder plastikaffald. Affald der ellers vil ramme og forurene vores kyster.

En praksis der idag straffes og brandbeskattes med en besynderlig affaldsafgift, på noget der er indsamlet ad frivillighedens vej.

Skån fortsat havmiljøet og naturen.

Indtil videre har havnene taget imod det opfiskede, herreløse affald gratis, da affaldet ellers ikke kommer i land. Dette princip med at indlevere herreløst affald, har indtil nu været gratis for skibene, netop fordi man ikke kan håndhæve det gamle princip om, at det altid er forureneren der skal betale for oprydningen.

Men som Danske Havne påpeger, giver den stigende forurening med plastikaffald også stigende mængder affald til Havnene og jo mere affald, fiskerne tager med ind, jo større bliver udgiften til at køre affaldet på deponi eller forbrænding. Det er en udvikling der ikke kan fortsætte.

Opfordring fra Foreningen Danske Havne, fjern afgiften Skatteministeren opfordres nu til helt at fjerne den nuværende afgift på affaldet fra havet. Det giver god mening, at fortsætte den glimrende ordning med at fiskerne gratis kan indlevere og lande det opsamlede affald fra havet, til Havnene rundt omkring i Danmark.